Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2016 > 07

Svar från Utbildningsdepartementet på vår skrivelse


Hej Kristina!
 
Tack för ert brev till gymnasie- och kunskapslyftsministern. Jag har bli­vit ombedd att svara på det.
 
Regeringen anser att det är väsentligt att alla gymnasieelever får utveckla och använda sin fantasi och kreativitet. Av den anledningen har en utre­da­re (Dir. 2015:31) fått i uppdrag att analysera och föreslå hur alla natio­nella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne.
 
Estetik, kreativitet och förmåga att uttrycka sig konstnärligt är en till­gång i många yrken, och det är väsentligt att alla ungdomar får komma i kontakt med olika kulturella uttryck och möjlighet att utveckla sina ska­pande talanger. Innan reformen 2011 ingick en kurs om 50 gymnasie­poäng i kärnämnet estetisk verksamhet i samtliga nationella program i gymnasieskolan. Det var en försämring att detta inslag i utbildningen togs bort i samband med reformen. Estetiska ämnen behöver ingå i en allsidig utbildning och ett sådant ämne bör därför ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.
 
Kulturskolan omfattas inte av regelverket för skolväsendet. Av den an­led­ningen hänvisas till din lokala kulturskola när det gäller frågor om behörighet för lärare mm inom kulturskolan.
 
Med vänlig hälsning

Jan Schierbeck
Departementsekreterare
Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: gymnasium, skrivelser, upprop

Snabbsök Aktuellt

Arkiv