Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

2016 > 05

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i skolans grupper kräver att ansvariga politiker tar forskning om elever och villkor för elevers välmående och lärande i skolan på allvar. I dag visar forskning att det är för många elever i flera av dagens skolgrupper

I dag går alla barn i Sverige i skolan. Skolan har ett uppdrag att ge elever en
god start i livet. Därför är det av stor vikt att diskutera elevgruppers storlek och hur det påverkar elevers rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet som värnar om deras lärande, hälsa och ger en god omsorg. Skolan är till för eleverna men det är också en stor arbetsplats för lärare och annan skolpersonal. Det är därför lika angeläget att diskutera hur antalet elever påverkar lärares arbete och deras förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.
 
Flera forskningsprojekt visar hur gruppstorlek i skolan inverkar på elevers möjlighet till
lärande och inflytande. Forskning visar att  gruppstorlek inte kan ses som ett isolerat fenomen.
I stället bör det ses i ljuset av olika samverkande faktorer. Dessa är till exempel lärarnas utbildning och kompetens, personaltäthet, elevgruppens sammansättning och skolans fysiska utrymmen. Det blir därför nästan omöjligt att presentera en generell lösning på vad som är ett optimalt antal elever i skolans grupper. Helt centralt är lärares utbildning och kompetens och skolans läroplan.
Med revideringen av läroplanen 2011 ställs tydligare krav på lärarna, eftersom målen förändrats. Elevgruppernas storlek och sammansättning bör ställas i relation till dessa mål. Forskning visar att när lärarna upplever att det blir för många elever i gruppen väljer de bort ett antal områden som enligt läroplanen ska finnas med i den verksamheten. Ju fler elever det är i gruppen, desto fler relationer
är det att förhålla sig till, vilket kan vara en stressfaktor för elever.
 
När blir en elevgrupp för stor? Forskningsresultat visar att en elevgrupp är för stor när lärare blir stressade av att de inte hinner se barnen och att arbeta professionellt utifrån läroplansmålen. För elever är en grupp för stor när de inte blir sedda utifrån sina behov av kunskap, inte har inflytande eller är delaktiga i verksamheten. Utifrån det perspektivet  framhålls att en organisation i form av helklasser
med upp till 35 elever inte på något sätt gynnar elever. Färre elever i gruppen skapar större möjligheter för eleverna och lärarna att kommunicera och för lärarna att engagera sig och arbeta utifrån läroplanens mål.

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal elever i grupperna kräver att ansvariga politiker tar forskning om elever och villkor för elevers välmående och lärande i skolan på allvar. Om regeringen sätter ett riktmärke menar MR att gruppstorleken i musik måste vara högst 15 elever i varje elevgrupp. I dag
vet vi att kvaliteten på skolorna varierar. Ett riktmärke kopplat till kvalitetsindikatorer kan vara bra för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att lära sig i och om musik
Skolans kvalitet och elevers förutsättningar att må bra och lära är en komplex fråga som inte låter sig besvaras endast genom att sätta en siffra på hur många elever det ska vara i gruppen. MR:s undersökningar visar att det är för många elever i grupperna i musikundervisningen.

Av vikt är att lyssna till de yrkesverksamma i skolan och ta tillvara deras kunnande. Men det behöver också göras kartläggningar i varje grupp för att komma tillrätta med vad problematiken handlar om.
Vad har lärarna för grundkompetens och för kompetensutveckling relaterat till den reviderade
läroplanen? I den processen ska elevers bästa vara i fokus. Skolans musikundervisning är betydelsefull och stimulerande för unga människor och bidrar till att de utvecklar den värdegrund som samhället och läroplanen vilar på. I dagens samhälle är musikverksamhet värd att satsa på!
 
OBS! Texten ovan är baserad på artikel i Göteborgsporten GP 160120 av professorerna
Sonja Sheridan, Pia Williams och Ingrid Pramling Samuelsson. Artikeln avhandlade
gruppstorleken i förskolan.Källor: GP 160220, Arbetsmiljöverkets riktlinjer,
MR:s enkät – 1000 musiklärares svar.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö

2016 > 05

På styrelsemötet i helgen diskuterades bl a debattartikeln i Svenska Dagbladet. MR stödjer tankarna i denna artikeln och har därför skickat en skrivelse till  Aida Hadzialic på Utbildningsdepartementet:

Musiklärarnas Riksförening, MR, har tagit del av debattartikeln i Svenska Dagbladet, torsdag 26/5, 2016, undertecknat av bland andra konserthuschef Helena Wessman m fl. I artikeln uttrycks en oro för den västerländska konstmusikens marginalisering i ungdomsskolan och kulturskolan.

Vi delar denna uppfattning, men i de nya läroplanerna från 2011 specificeras inte direkt innehållet för olika epoker. Den begränsade tiden i ämnet gör att många lärare inte hinner med att ge en orientering i västerländsk konstmusik.


Inför kommande utredningar om gymnasieskola och kulturskola föreslår MR:

• Utöka antalet timmar för musikämnet i skolans undervisning så att eleverna
ges större möjlighet att få tillgång till uttryck från musik från olika epoker och
kulturer.

• Se till att samtliga elever på gymnasieskolan ges möjlighet att välja ett estetiskt
ämne. MR har under 2016 publicerat en debattartikel i bl a Skolvärlden (160205).
I artikeln pekar vi på det stöd som forskningen påvisar för de estetiska ämnenas
betydelse i skolan.

• Inför en lärarutbildning som ger behörighet att undervisa på kulturskolan.

För MR:s styrelse,
Kristina Stenborg, ordförande
Läs hela inlägget »
Etiketter: skrivelser, upprop

Snabbsök Aktuellt

Arkiv