2016 > 01

MR är aktiva i debatten. Hämtat från det senaste numret av Skolvärlden.Trots att forskning säger att
musikämnet är viktigt för svenska elever saknar många av dem möjlighet att utvecklas i skolan på grund av skiftande förutsättningar.
Det är ingen hemlighet att musikämnet
tränar förmågan att musicera, att samarbeta och fokusera. Samtidigt utvecklas arbetsminnet och den kognitiva förmågan.

Under 2014 genomförde Musiklärarnas
Riksförening (MR) en enkät som
besvarades av cirka 1000 musiklärare. Denna, liksom Skolverkets
nationella utvärdering av musikämnet i grundskolan (NÄU2015), pekar
på allvarliga brister vad det gäller
förutsättningarna att bedriva en
likvärdig undervisning i den svenska skolan.

MR vill nu se åtgärder från politiker och skolledare.

MÅLUPPFYLLELSEN i DEN svenska skolan har enligt den senaste Pisa-undersökningen rent allmänt
minskat drastiskt. Två länder som befinner sig i toppen av resultaten i Pisa är Finland och Kanada. I båda dessa länder har eleverna mer tid och större förutsättningar i de estetiska ämnena. Detta beror bland annat på att man i dessa länder har tagit hänsyn till vad forskare påpekat gällande estetiska ämnens betydelse för elevers utveckling. I svenska skolan har inte denna forskning fått samma genomslag.

Resultat från modern hjärnforskning pekar på att musik utvecklar hjärnan. Några exempel:

I en artikel i Aftonbladet, 150331, “Musik gör barn lite smartare”, hänvisas till prof. Freedrik
Ulléns forskning i kognitiv neurovetenskap:
“Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i tester av
allmän IQ”.
I artikeln refereras också till forskning som visar att musiklektioner har dubbelt så stor effekt på barns kognitiva förmågor som sportaktiviteter har.

I Svenska Dagbladet, 130610, “Skolan lämnar WO till industrin” refereras till en av Kanadas mest framstående forskare i psykologi, Glenn E Schellenberg, som påvisar “signifikant förbättrade studieresultat för de elever som får mer musik i skolan”.

I en forskningsstudie från 2011 konstaterar professor Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet (Den
lärande hjärnan) att musicerande är den aktivitet som använder flest delar av hjärnan samtidigt. Musikutövning stärker arbetsminnet och främjar såväl elevers läs- och skrivutveckling som samarbetsförmåga.

MR:S ENKÄT OCH Skolverkets nationella utvärdering visar att:
 • musiklärare ofta har alltför stora grupper för att kunna bedriva en meningsfull musikundervisning.
 • musiklärare ofta har ett alltför stort antal elever att bedöma och utveckla.

MUSIKLÄRARNAS RIKSFÖRENING KRÄVER:
 • att elever får goda och likvärdiga förutsättningar för lärande i musik.
 • att elever får en god lärmiljö i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer (2009). Dessa stipulerar undervisningsgrupper om högst 15 elever.
   
MUSIK GÖR ELEVER smartare!
Musicerande och musikundervisning bidrar till att stärka elevers utveckling!
Läs hela inlägget »
Etiketter: debatt, mr i media
Plats Stockholm, Näringslivets hus
Datum: 18-19 apr 2016
Tid: 09:00-16:00
Pris: 3.495 kr

Konferensen berör bland annat:
 • Nationella utvärderingen av musik - ta del av resultatet!
 • Lärandematriser i musik – koppla ihop mål, undervisning, respons och bedömning
 • Med läroplanen i fokus - praktiskt arbete på ett klokt, musikaliskt och professionellt sätt!
 • Könsmedvetet musikaliskt lärande - vikten av att synliggöra och uppmärksamma normer i samhället och i musiken
 • Utmaningar inom formativ och summativ bedömning i musikämnet
 • Ta del av praktiska exempel på kreativt skapande i musikundervisningen
 • Svårigheter och möjligheter i musikundervisningen i ett specialpedagogiskt perspektiv
 • Från dåtid till nutid på några klick - bygg upp en digital verktygslåda till dina elever!
 • Ta steget ut till det lokala kulturlivet - att nå utanför klassrummet skapar motivation och lärandeglädje
 • Ta del av Skolverkets nya undervisningsstöd om digitala verktyg i musikundervisningen
 
På konferensen medverkar:
Johan Alm, musiklärare och författare
Carina Borgström Källén, universitetslektor
Rickard Carlsson, musiklärare
Claes Eriksson, professor emeritus i utbildningsvetenskap
Annika Falthin, fil. dr i musikpedagogik
Kent Hedevåg, specialpedagog
Annette Mars, doktorand och musiklärare
Göran Nikolausson, universitetsadjunkt i musik
Magnus Pejlert, nationell samordnare för musik
Olle Zandén, universitetslektor i musikpedagogik

Program i pdf-format

Mer info
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
i Norrköping 8-10 april 2016

www.estetkongress.se/

Program

i samverkan med Skolverket,
Regeringskansliet-Gymnasieutredningen
Norrköping kommun
De Geergymnasiet och Musik och Filmgymnasiet


Tillsammans, kanske blir vi ännu bättre tillsammans
Läs hela inlägget »
Styrelsen träffades i helgen för att bl a jobba vidare med gymnasieenkäten. I samband med nästa nummer av vår tidning Musikläraren kommer du få möjlighet att bidra till vår fortsatta kartläggning av musikämnet på gymnasiet. Länken till enkäten kommer finnas med i tidningen, på hemsidan samt på facebook. Alla medlemmar kommer också få ett utskick via mail.

Ditt svar, dina tankar och åsikter är viktiga!!!


Andra viktiga punkter var det kommande numret av tidningen, hemsidan samt vidare planeringe inför årsmöte.
Om du vill engagera dig hör av dig till valberedningen.
Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen, gymnasium, enkät
 • Inspirera eleverna med världsmusik – ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen
 • Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever med funktionsnedsättningar och elever som är i behov av särskilt stöd?
 • Vilken roll har musikämnet i dagens samhälle?
 • Jämställdhet i musiken - hur kan du arbeta med genus och jämlikhet i musikundervisningen?
 • Kunskapskrav och betygsättning – ta del av aktuell forskning och få råd för att hantera den nya läroplanen på ett professionellt sätt

Datum och plats:
4–5 april 2016,
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Pris:
3 495 kr vid anmälan t.o.m. 1 februari, 5 495 kr efter 1 februari.
I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentations-material. Moms tillkommer.

Läs mer:
http://kompetensteamet.se/images/pdf/musiklraren2016.pdf?utm_campaign=cmp_495383&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv