2016

MR kommer att vara  på Skolforum tisdagen den 1 november. Du kommer ha möjlighet att träffa flera av medlemmarna i styrelsen.  Ta gärna kontakt med oss
för att diskutera viktiga musiklärarfrågor.


 


Länk till biljettköp (man måste ha köpt biljett till Skolforum innan man kan boka plats i programmet): http://invitepeople.com/events/10395
 
Musiklärarprogrammet - för att boka plats
http://invitepeople.com/public/seminars/4976
 
Artikel om bl a musiklärarprogrammet: 
http://www.skolforum.com/aktuellt/estetiska-amnen-i-specialprogram
 
Artikel om Makerspace (där uppgiften är att skapa musik):
 http://www.skolforum.com/aktuellt/makerspace-forum-digitala-laromedel-och-forum-larmiljoer---tre-spannande-platser-att-testa-inspireras-och-lara-nytt-pa

(OBS! Workshops på Makerspace är ännu inte publicerade, men göra det i början av juni)
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
Jobbar du med musik på gymnasiet? Vi behöver dina tankar och åsikter!

Under läsåret 2014/2015 genomförde föreningen en enkät till alla musiklärare. Vi fick över 900 svar!! Vi har fått ett bra underlag som på ett tydligt sätt visat hur situationen för musikämnet och dig som musiklärare är i landet.  Detta  har vi kunnat använda bl a vid kontakter med olika beslutsfattare
och som underlag för bl a debattartiklar.
I både vår tidning ”Musikläraren” och på vår hemsida kommer du få  möjlighet att ta del av resultatet.
 
 
Klicka på länken för att komma till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/MRgymnasieenkat
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: gymnasium, enkät
Välkommen till  en ny konferens för er musiklärare. "Musik och samhälle". Årets temat är musik och elektricitet.

Datum: 6-7 oktober.
Plats LUX Lunds universitet.
Länk till anmälan och mer info:
http://www.kultur.lu.se/forskning/konferenser/musik-och-samhalle/
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
Nu har du chansen! Tisdagen den 1 november lanserar Göteborgs universitet ”Ämnets dag” för ämneslärare i gymnasieskolan och 7-9.
Varje medverkande ämnesinstitution erbjuder då kostnadsfritt föreläsningar kring ämnet, aktuell forskning samt ämnesdidaktiska diskussioner.

Ämnets dag 2016 hålls på Göteborgs universitet och detaljerat program för respektive ämne kommer att skickas ut i början av oktober till dem som anmält sig.

Länk för anmälan:
http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminarie/detalj/2880
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
Svar från Utbildningsdepartementet på vår skrivelse


Hej Kristina!
 
Tack för ert brev till gymnasie- och kunskapslyftsministern. Jag har bli­vit ombedd att svara på det.
 
Regeringen anser att det är väsentligt att alla gymnasieelever får utveckla och använda sin fantasi och kreativitet. Av den anledningen har en utre­da­re (Dir. 2015:31) fått i uppdrag att analysera och föreslå hur alla natio­nella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne.
 
Estetik, kreativitet och förmåga att uttrycka sig konstnärligt är en till­gång i många yrken, och det är väsentligt att alla ungdomar får komma i kontakt med olika kulturella uttryck och möjlighet att utveckla sina ska­pande talanger. Innan reformen 2011 ingick en kurs om 50 gymnasie­poäng i kärnämnet estetisk verksamhet i samtliga nationella program i gymnasieskolan. Det var en försämring att detta inslag i utbildningen togs bort i samband med reformen. Estetiska ämnen behöver ingå i en allsidig utbildning och ett sådant ämne bör därför ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.
 
Kulturskolan omfattas inte av regelverket för skolväsendet. Av den an­led­ningen hänvisas till din lokala kulturskola när det gäller frågor om behörighet för lärare mm inom kulturskolan.
 
Med vänlig hälsning

Jan Schierbeck
Departementsekreterare
Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: gymnasium, skrivelser, upprop
MR besökte Musikk i Skolen  i Oslo den 9. september 2016. En fortbildningsdag «Musikklærernes dag».som arrangerades för  andra gången . Ett reportage kommer i nästa nummer av vår tidning Musikläraren.
 
För mer information om dagen: http://www.musikkiskolen.no/#!2016-musikklrernes-dag/c12rr.

Innehållet är också  intressant för svenska lärare. Ole Hamre har te x startat Fargespill-konceptet i Norge (www.fargespill.no), att få uppleva STOMP med Ante Skaug (från Glow music), att få höra om Veslefrikk-kompositionstävlingenoch -metoden (www.musikkfaget.no) samt att få höra om Syngende skole-satsningen i Norge (www.syngendeskole.no), en del av den nationella satsningen Krafttak for sang (www.krafttakforsang.no)

Alla de här projekten/koncepten är ganska unika och spännande och framför allt väldigt matnyttiga för musiklärare.

Inte minst kunde det ju också vara kul för norska och svenska musiklärare att få mötas och knyta kontakter! Kanske man genom sådana möten till och med kan skapa «vänskolor»?! Och få prata om utmaningar som finns generelt för musiklärarna i våra två länder…
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
På styrelsemötet i helgen diskuterades bl a debattartikeln i Svenska Dagbladet. MR stödjer tankarna i denna artikeln och har därför skickat en skrivelse till  Aida Hadzialic på Utbildningsdepartementet:

Musiklärarnas Riksförening, MR, har tagit del av debattartikeln i Svenska Dagbladet, torsdag 26/5, 2016, undertecknat av bland andra konserthuschef Helena Wessman m fl. I artikeln uttrycks en oro för den västerländska konstmusikens marginalisering i ungdomsskolan och kulturskolan.

Vi delar denna uppfattning, men i de nya läroplanerna från 2011 specificeras inte direkt innehållet för olika epoker. Den begränsade tiden i ämnet gör att många lärare inte hinner med att ge en orientering i västerländsk konstmusik.


Inför kommande utredningar om gymnasieskola och kulturskola föreslår MR:

• Utöka antalet timmar för musikämnet i skolans undervisning så att eleverna
ges större möjlighet att få tillgång till uttryck från musik från olika epoker och
kulturer.

• Se till att samtliga elever på gymnasieskolan ges möjlighet att välja ett estetiskt
ämne. MR har under 2016 publicerat en debattartikel i bl a Skolvärlden (160205).
I artikeln pekar vi på det stöd som forskningen påvisar för de estetiska ämnenas
betydelse i skolan.

• Inför en lärarutbildning som ger behörighet att undervisa på kulturskolan.

För MR:s styrelse,
Kristina Stenborg, ordförande
Läs hela inlägget »
Etiketter: skrivelser, upprop

Årsmötet genomfördes lördagen 9 april på Artisten i Göteborg,

Malin Olah  samt Elin Andreasson är nya i styrelsen medan Torbjörn  Agerberg, Katarina Landerstedt, Rune Fredriksson samt Kristina Stenborg valdes för ytterligare ett år. Längst till höger på bilden syns avgående kassören Sven Rydgård.

Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen fortsätta att arbeta för att stödja musiklärare i landet. Extra fokus kommer vara:
- Digitalisering av föreningens tidning.
- Samarbete med Nordiska föreningen samt Skolforum
- Gymnasielärarenkäten
- Rekrytering av nya medlemmar till föreningen och styrelse.
- Undersöka orsaker till att  inte musikforskarna syns i den allmänna debatten.
- Föreningen ska vara mer officiellt aktiv i Facebookgruppen “Musiklärarna” bl a genom att visa vad föreningen anser och arbetar med.
- Att föreningen ska vara representerad på samtliga utbildningar för musiklärare i landet samt utarbetar riktlinjer för möjligheter för medlemmar till att ansöka om bidrag.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte
MR är aktiva i debatten. Hämtat från det senaste numret av Skolvärlden.Trots att forskning säger att
musikämnet är viktigt för svenska elever saknar många av dem möjlighet att utvecklas i skolan på grund av skiftande förutsättningar.
Det är ingen hemlighet att musikämnet
tränar förmågan att musicera, att samarbeta och fokusera. Samtidigt utvecklas arbetsminnet och den kognitiva förmågan.

Under 2014 genomförde Musiklärarnas
Riksförening (MR) en enkät som
besvarades av cirka 1000 musiklärare. Denna, liksom Skolverkets
nationella utvärdering av musikämnet i grundskolan (NÄU2015), pekar
på allvarliga brister vad det gäller
förutsättningarna att bedriva en
likvärdig undervisning i den svenska skolan.

MR vill nu se åtgärder från politiker och skolledare.

MÅLUPPFYLLELSEN i DEN svenska skolan har enligt den senaste Pisa-undersökningen rent allmänt
minskat drastiskt. Två länder som befinner sig i toppen av resultaten i Pisa är Finland och Kanada. I båda dessa länder har eleverna mer tid och större förutsättningar i de estetiska ämnena. Detta beror bland annat på att man i dessa länder har tagit hänsyn till vad forskare påpekat gällande estetiska ämnens betydelse för elevers utveckling. I svenska skolan har inte denna forskning fått samma genomslag.

Resultat från modern hjärnforskning pekar på att musik utvecklar hjärnan. Några exempel:

I en artikel i Aftonbladet, 150331, “Musik gör barn lite smartare”, hänvisas till prof. Freedrik
Ulléns forskning i kognitiv neurovetenskap:
“Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i tester av
allmän IQ”.
I artikeln refereras också till forskning som visar att musiklektioner har dubbelt så stor effekt på barns kognitiva förmågor som sportaktiviteter har.

I Svenska Dagbladet, 130610, “Skolan lämnar WO till industrin” refereras till en av Kanadas mest framstående forskare i psykologi, Glenn E Schellenberg, som påvisar “signifikant förbättrade studieresultat för de elever som får mer musik i skolan”.

I en forskningsstudie från 2011 konstaterar professor Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet (Den
lärande hjärnan) att musicerande är den aktivitet som använder flest delar av hjärnan samtidigt. Musikutövning stärker arbetsminnet och främjar såväl elevers läs- och skrivutveckling som samarbetsförmåga.

MR:S ENKÄT OCH Skolverkets nationella utvärdering visar att:
 • musiklärare ofta har alltför stora grupper för att kunna bedriva en meningsfull musikundervisning.
 • musiklärare ofta har ett alltför stort antal elever att bedöma och utveckla.

MUSIKLÄRARNAS RIKSFÖRENING KRÄVER:
 • att elever får goda och likvärdiga förutsättningar för lärande i musik.
 • att elever får en god lärmiljö i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer (2009). Dessa stipulerar undervisningsgrupper om högst 15 elever.
   
MUSIK GÖR ELEVER smartare!
Musicerande och musikundervisning bidrar till att stärka elevers utveckling!
Läs hela inlägget »
Etiketter: debatt, mr i media
Plats Stockholm, Näringslivets hus
Datum: 18-19 apr 2016
Tid: 09:00-16:00
Pris: 3.495 kr

Konferensen berör bland annat:
 • Nationella utvärderingen av musik - ta del av resultatet!
 • Lärandematriser i musik – koppla ihop mål, undervisning, respons och bedömning
 • Med läroplanen i fokus - praktiskt arbete på ett klokt, musikaliskt och professionellt sätt!
 • Könsmedvetet musikaliskt lärande - vikten av att synliggöra och uppmärksamma normer i samhället och i musiken
 • Utmaningar inom formativ och summativ bedömning i musikämnet
 • Ta del av praktiska exempel på kreativt skapande i musikundervisningen
 • Svårigheter och möjligheter i musikundervisningen i ett specialpedagogiskt perspektiv
 • Från dåtid till nutid på några klick - bygg upp en digital verktygslåda till dina elever!
 • Ta steget ut till det lokala kulturlivet - att nå utanför klassrummet skapar motivation och lärandeglädje
 • Ta del av Skolverkets nya undervisningsstöd om digitala verktyg i musikundervisningen
 
På konferensen medverkar:
Johan Alm, musiklärare och författare
Carina Borgström Källén, universitetslektor
Rickard Carlsson, musiklärare
Claes Eriksson, professor emeritus i utbildningsvetenskap
Annika Falthin, fil. dr i musikpedagogik
Kent Hedevåg, specialpedagog
Annette Mars, doktorand och musiklärare
Göran Nikolausson, universitetsadjunkt i musik
Magnus Pejlert, nationell samordnare för musik
Olle Zandén, universitetslektor i musikpedagogik

Program i pdf-format

Mer info
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
i Norrköping 8-10 april 2016

www.estetkongress.se/

Program

i samverkan med Skolverket,
Regeringskansliet-Gymnasieutredningen
Norrköping kommun
De Geergymnasiet och Musik och Filmgymnasiet


Tillsammans, kanske blir vi ännu bättre tillsammans
Läs hela inlägget »
Styrelsen träffades i helgen för att bl a jobba vidare med gymnasieenkäten. I samband med nästa nummer av vår tidning Musikläraren kommer du få möjlighet att bidra till vår fortsatta kartläggning av musikämnet på gymnasiet. Länken till enkäten kommer finnas med i tidningen, på hemsidan samt på facebook. Alla medlemmar kommer också få ett utskick via mail.

Ditt svar, dina tankar och åsikter är viktiga!!!


Andra viktiga punkter var det kommande numret av tidningen, hemsidan samt vidare planeringe inför årsmöte.
Om du vill engagera dig hör av dig till valberedningen.
Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen, gymnasium, enkät
 • Inspirera eleverna med världsmusik – ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen
 • Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever med funktionsnedsättningar och elever som är i behov av särskilt stöd?
 • Vilken roll har musikämnet i dagens samhälle?
 • Jämställdhet i musiken - hur kan du arbeta med genus och jämlikhet i musikundervisningen?
 • Kunskapskrav och betygsättning – ta del av aktuell forskning och få råd för att hantera den nya läroplanen på ett professionellt sätt

Datum och plats:
4–5 april 2016,
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Pris:
3 495 kr vid anmälan t.o.m. 1 februari, 5 495 kr efter 1 februari.
I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentations-material. Moms tillkommer.

Läs mer:
http://kompetensteamet.se/images/pdf/musiklraren2016.pdf?utm_campaign=cmp_495383&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv