2014

Tisdagen 18 november 2014 är det 755 lärare som besvarat MR:s enkät till musiklärare
ht 2014. en ökning med 11 svar sedan 14 oktober. Tack!

MR:s ambition är att minst 1000 lärare skall ha besvarat enkäten! MR:s styrelse
har därför beslutat att utöka svarstiden. 1 januari 2015 drar vi in enkäten!

Några preliminära resultat:

Vad vi kan se hittills är:
 • att två tredjedelar av de svarande arbetar på en och samma skola
 • att två tredjedelar har en 100 % -ig anställning
 • att trefjärdedelar av de svarande har lärarlegitimation
 • att en tredjedel av de svarande lärarna i åk 6 har grupper om högst 15 elever
 • att drygt en tredjedel av lärarna i åk 7-9 har grupper om högst 15 elever.

Alarmerande är:
 • att mer än hälften av de svarande har fler elever än 200 elever att bedöma och betygsätta.
 • En stor grupp musiklärare har mellan 400 och 600 elever att bedöma!
 • att mer än hälften av lärarna i åk 1 - 5 har grupper som är större än 21 elever!
 • att nästan hälften av de svarande undervisar i fler än 16 grupper!

Några kommentarer
Det är alarmerande att villkoren för musikundervisning skiljer sig åt så mycket mellan olika skolor och kommuner. Det preliminära resultatet från enkäten går klart emot intentionerna i Lgr11 om en mer likvärdig undervisning över hela landet. Skillnaderna i villkoren mellan skolor är häpnadsväckande stora. För att kunna genomföra undervisningen i enlighet med det centrala innehållet i Lgr11 krävs stora förändringar i villkoren för musikundervisningen på många skolor!

Frågan om gruppstorlek och antal grupper hänger delvis samman. En logisk slutsats skulle kunna vara att ju mindre grupper man har desto fler grupper har man. Vi kan inte se att det finns ett sådant samband i enkätsvaren.
Om man tittar på resultatet vad gäller gruppstorlek, så är det 29% av lärarna som har 0-15-grupper i år 1, och det är glädjande. Ungefär hälften av lärarna i åk 1-3- har grupper mellan 20 och 30 elever. 3 lärare har fler än 30 elever. Vad gäller övriga årskurser är andelen lärare som har upptill 15 elever ca 30 %. Men 14 lärare som undervisar i år 9 har fler än 30 elever i grupperna. Generellt kan man dra den slutsatsen att flertalet lärare har 21 elever eller fler i grupperna. Vi kan alltså konstatera att alltför många lärare har undervisningsgrupper, dubbelgrupper, som gör det svårt att bedriva meningsfull ensembleundervisning.

När det gäller antalet grupper som lärare undervisar i är det 126 lärare som undervisar i fler än 21 grupper. 304 lärare har fler än 16 grupper i veckan. Detta är naturligtvis ett nedslående resultat.
Tendensen i skolan går mot att eleverna skall betygsättas vid flera tillfällen under sin skoltid.
Av enkäten framgår att det är 226 av de svarande som har mellan 151 och 250 elever att betygsätta. 50 lärare har fler än 400 elever att betygsätta. Detta resultat är också oroande och knappast förenligt med goda arbetsförhållanden.

På frågan om man är legitimerad lärare svarar 73 % (553 lärare) att man har en lärarlegitimation. Den siffran kan ställas mot Skolverkets statistik som visar att nästan 60 % av det totala antalet musiklärare i Sverige är obehöriga. Eftersom det enbart är ca 15 % av musiklärarna i landet som svarat på MR:s enkät är det förmodligen så att det är de behöriga som svarat och de obehöriga har ställt
sig vid sidan om enkäten. Intressant!!

Av det totala antalet svarande är det 52 % som också är mentorer. Om man ställer detta svar i relation till det stora antalet elever och grupper som musiklärare undervisar känns även detta som resultat som är alarmerande.

I början av 2015 kommer vi att lämna över resultaten till en professionell analytiker som förhoppningsvis relativt snabbt kan skriva en rapport. Det är med denna rapport i handen som Skolverket, personalorganisationerna och massmedia kommer att uppvaktas.

 
Läs hela inlägget »
Etiketter: enkät
Du har möjlighet att träffa representanter för Musiklärarnas Riksförening på Skolforum.

Kassören Sven Rydgård kommer vara där både måndag 27/10 och tisdag 28/10, medan du kan möta Charlotte Zetterström under tisdagen.

Vi har valt att inte ha någon monter. Du hittar oss med  våra svarta tröjor på.
Läs hela inlägget »
Skolverket har tagit fram ett diskussionsunderlaget som är till för att stödja lärare i att självständigt eller tillsammans med kollegor reflektera över kursplanen i musik

Materialet i pdf-format

Skolverkets hemsida


Titta också på denna film, som består av två delar:
- Ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg och ger exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9).
- Hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig del.

Mer  finns också att läsa på Musiklärarportalen t ex
http://www.musiklararportalen.se/grupper/f-3/forum/topic/digitala-verktyg-i-musikundervisningen-2/

Högskolekurs på Linnéuniversitet 
Läs hela inlägget »
Föreningens ordförande, Kristina Stenborg, medverkade i TV-programmet, Sverige, som bla handlar om att få vill utbilda sig i musik.

http://www.svt.se/sverige/se-program/del-20-51?autostart=true

Reportaget från Kapareskolan i Onsala startar ca 17.30 in i programmet.
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media
Musiklärarnas Riksförenings verksamhetsplan 2014

Beslutad vid styrelsemöte 2014-05-10

Musiklärarnas Riksförening skall under 2014:
bevaka och bilda opinion kring följande frågor:
 • lärarutbildningen i musik
 • lärarlegitimation
 • förutsättningar för musiklärare att arbeta enligt LGR11
 • musikämnet på gymnasiet

genom att:
 • aktivt medverka vid större musikpedagogiska konferenser
 • formulera skrivelser, samt aktivt uppvakta beslutsfattande instanser och media
 • följa upp Skolverkets bedömningsstöd och den nationella utvärdering som förväntas 2015
 • utkomma med tre-fyra nummer av föreningens tidning, ”Musikläraren”, under året
 • uppgradera föreningens hemsida med aktuell information
 • samarbeta med fackförbunden och andra ämneslärarföreningar
 • informera om fackliga och musikpedagogiska frågor


Övrig verksamhet:
 •  
 • arbeta med rekrytering av medlemmar och av kontaktpersoner i olika delar av landet
 • genomföra minst fyra protokollförda styrelsemöten
 • stödja medlemmar i deras kontakter med fackförbund, Utbildningsdepartementet, Skolverket, arbetsgivare etc
 • sprida information om aktuell kompetensutveckling för musiklärare
 • aktivt stimulera medlemmarna till engagemang i utbildningspolitiska frågor
Läs hela inlägget »
Etiketter: verksamhetsplan
Många musiklärare i landet har säkert funderingar över hur musikundervisning ska bedrivas för att förverkliga kursplanerna i musik. Man har frågor som handlar om betyg och bedömning, vad som menas med digitala verktyg i musikskapande, vilket ansvar rektor har för den musikundervisning som bedrivs i den lokala skolan eller kanske vilket stöd som Skolverket ger till musiklärare.

Dessa och många andra frågor hoppas vi som arbetar med Musiklärarportalen ska besvaras under Musikens dag den 20 mars på Linnéuniversitetet i Växjö. Musikens dag är en kostnadsfri inspirations- och kompetensutvecklingsdag för alla musiklärare och andra musikintresserade som arrangeras av Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige och Linnéuniversitetet.

Temat för dagen är  ”Skolverk + Musikverk + Bedömningsvärk?” med intressanta föreläsningar och workshops innehållande praktiska tips i olika kunskapsområden kopplade till Lgr 11. Dessutom hålls en paneldebatt med Skolverkets enhetschef för förskola och grundskola och Skolverkets undervisningsråd i musik samt de forskare som har författat Skolverkets bedömningsstöd i musik för årskurs 6 respektive årskurs 9. Vid detta tillfälle har musiklärare möjlighet att diskutera musiken i skolan direkt med de medverkande.

Vi hoppas också att Musikens dag ska ge musiklärare inspiration i musikskapande, då några av de mest meriterade och etablerade kompositörer/musikproducenter/artister från Melodifestivalen har bjudits in. Bobby Ljunggren och Thomas G:son, Fredrik Thomander, Thorleif Torstensson föreläser om allt från låtskrivande och produktion till artisteri och musikbransch.

På kvällen bjuder vi in till nätverksträff i musik, där innehållet från dagens aktiviteter sammanfattas och där tillfälle ges för fortsatta diskussioner. Det kommer också att vara möjligt att delta på nätverksträffen online via webb-TV på Musiklärarportalen.se.  Att musiklärare får möjlighet att kommunicera med kollegor och medverka i olika former av musikpedagogiska diskussioner har ett stort värde för kvalitetsutveckling av musikundervisningen och bidrar till professionalisering inom  yrket. Gemensamma mötesplatser för musiklärare, lärarutbildare och forskare gör det möjligt att problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning.

Musiklärarportalen.se med ca 800 registrerade medlemmar är en av många mötesplatser, som gör det lättare än tidigare både att hitta samarbetspartners och att samarbeta. Vi och våra elever har mycket att vinna på att vi utvecklar en stark profession genom ett kollegialt samarbete såväl vad gäller bedömning som när det gäller att dela erfarenheter och material. Missa inte Musikens dag!

Anmälan
 OBS! Antalet platser är begränsade, Anmälan dock senast 6 mars.
För mer information och anmälan: Lnu.se/musikensdag

NÄTVERKSTRÄFF I MUSIK
Torsdagen den 20 mars kl. 18.30 - 20.00 är det dags för nätverksträff i musik i Södra salen (M-huset)vid Linnéuniversitetet i Växjö under
temat ”Skolverk + Musikverk = Bedömningsvärk?"
Kvällen kommer i huvudsak ha fokus på gemensamma diskussioner med utgångspunkt från den paneldebatt med som hållits med Skolverket under Musikens dag.
Hoppas att du har möjlighet att delta denna kväll tillsammans med andra musiklärare och att många av de frågor som du har kring musikundervisning ska bli besvarade. Välkommen!

Nätverksträffen sänds för övrigt online via webb-TV på Musiklärarportalen.se, där det är möjligt att kommunicera via sms och mail.
Anmälan senast 13 mars till goran.nikolausson@lnu.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: nätverk, fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv