2013 > 09

Upprop för mindre undervisningsgrupper
fredag 4 oktober 2013

Sveriges elever måste få förutsättningar
att nå kunskapskraven i musikämnet!

Musiklärarnas Riksförening gör det igen, uppmanar Sveriges musiklärare till aktion fredagen 4 oktober 2013! Vi agerade 6 oktober 2011 och 5 oktober 2012. Uppmaningen manar till att agera för en bättre och utvecklad musikundervisning i svensk skola. 4 oktober 2013, på själva kanelbullens dag, riktar vi uppmärksamheten mot undervisningen i år 1 - 9. Musikundervisningen i grundskolan måste bedrivas i mindre undervisningsgrupper!

Några fakta:
• Skolinspektionens kvalitetsgranskning Musik i Grundskolan 2011:5 visar att musikämnet har en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande. Det är ett uppskattat ämne, men eleverna får ofta inte den undervisning de har rätt till.

• De nya kunskapskraven för musikämnet i läroplanen, Lgr11 innebär en klar skärpning. För betyget E i årskurs 6 krävs att: Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

• Eleven behöver tid! Att kunna spela såväl melodistämmor som ackompanjemang utan några egentliga förkunskaper kräver tid. Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s15:
”Trots att musikläraren skyndade runt hann han inte till alla grupper. När musikläraren var närvarande och kunde hjälpa eleverna höjdes kvaliteten i spelandet påtagligt. Problemet var att han inte hann hjälpa alla eleverna i tillräcklig utsträckning. Eleverna uppger att lektionen är ganska typisk och att de önskar att de kunde får mer hjälp”.

•Varje elev har rätt att bli rättvist bedömd! I gemensamt musicerande måste eleven få möjlighet att bli sedd. I halvklass får eleven dubbelt så mycket uppmärksamhet. Efter en musiklektion med praktiskt musicerande finns enbart lärarens egen minnesbild kvar för bedömning. Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s16: ”De svårigheter vi sett när det gäller bland annat musicerande pekar på att det finns en risk för att en betydande del av terminen går utan att eleverna får en musikundervisning där de i tillräcklig utsträckning kan utvecklas inom musikämnet. Musikläraren hinner inte hjälpa alla elever så mycket som behövs”.

• Elever vill visa vad de kan! Alltför ofta är musikundervisningens basutrustning och lokaler av undermålig kvalitet och utrustningen utsätts kontinuerligt för hårt slitage. Eleverna ska enligt kursplanen lära sig att hantera instrument och använda digital utrustning för sitt musikskapande. Detta betyder att varje elev måste ha tillgång till instrument och dator. Vi kräver halvklass i musik!

• Elever har rätt till hälsosam ljudmiljö! Ljudnivåerna i musikundervisningen blir ofta höga. Vid musicerande med stora elevgrupper ökar risken för obotliga skador på elevers och lärares hörsel. Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport 2009:1, Musik och höga ljudnivåer (s 93): ”Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal”.

• Eleven vill utvecklas! Forskning visar att musikämnet är av stor betydelse för elevers personlighetsutveckling. I förhållande till andra ämnen har musikämnet mycket liten tid i skolan.

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 33;
”Eleverna har rätt att få en god musikutbildning där de kan utveckla sina musikaliska kunskaper så långt som möjligt utifrån sina olika förutsättningar. Samtidigt är det uppenbart att musikämnet kan bidra till positiva effekter som får eleverna att må bra, vilket kan hjälpa dem och skolan som helhet att utvecklas positivt. /.../ I ett globalt sammanhang blir kompetenser som kreativitet och skapande förmåga allt viktigare och musikämnet ger eleverna stora möjligheter att utveckla dessa förmågor”.

• Rektorer måste aktivt bidra med goda förut-sättningar för elevers lärande.
Enligt en undersökning från universitetet i Stavanger 2009 är den viktigaste förutsättningen för framgång rektors medvetna förmåga, vilja och drivkraft att satsa på konst och kultur i skolan. Rektor måste hålla med om och tro på de estetiska ämnenas värde i undervisningen och styra därefter, säger en av rektorerna i undersökningen.
Läs hela inlägget »
Etiketter: upprop, arbetsmiljö
Med lägre ljudnivå, färre arbetsuppgifter och mindre grupper kan fler lärare hålla hela arbetslivet. Enligt en undersökning från Lärarförbundet tror en tredjedel av lärarna i bild, musik och slöjd inte att de orkar arbeta fram till pensionen. Lärarförbundets enkät till lärare i praktiska och estetiska ämnen i grundskolan besvarades av 3 798 lärare i estetiska ämnen. Svarsfrekvensen var 56 procent.

Många arbetsuppgifter, gruppstorleken och ljudnivån utgör stora påfrestningar, visar Lärarförbundets enkät. Drygt var tredje lärare i undersökningen bedömer att de inte kommer att kunna undervisa fram till pensionen De yngsta lärarna, under 34 år, är mest pessimistiska. 47 procent av dessa tror inte att de kommer att orka jobba ett helt arbetsliv. Det återspeglas också i sjukskrivningar. Var tredje lärare i musik och slöjd uppger sig någon har gång varit sjukskriven på grund av arbetet. För bildlärarna är siffran ännu högre, 40 procent. Som orsak till sjukskrivningen anger hälften av lärarna mental belastning. För lärare i musik- och kulturskolan är fysisk förslitning ett annat av huvudskälen.

”Undersökningen illustrerar tydligt hur situationen ser ut för lärarkåren. Arbetsbelastningen har ökat”, påpekar Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
Källa: Uttryck 2013
Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö
Musikundervisningen är nedprioriterad, konstaterar en ny undersökning från Lärarnas riksförbund, Stäm upp. Musiklärare får inte tillräckliga förutsättningar att bedriva musikundervisning. Detta påverkar elevernas intresse för vidare studier och kunskaper.
Drygt 400 lärare musiklärare har intervjuats.


Frågorna gällde hur lärarna ser på förutsättningarna att bedriva god undervisning i ämnet i förhållande till vad som står i den nya kursplanen. En majoritet av lärarna i musik, 70 procent, svarar att de har tillräckliga utbildningsmässiga förutsättningar för att bedriva undervisning enligt den nya läroplanen.
Men fler än var tredje lärare svarar att de inte har en ändamålsenlig lokal att bedriva undervisningen i, en musiksal. Det gör det svårare att bedriva likvärdig undervisning av hög kvalitet.

Lika många lärare svarar att man inte anser att utrustningen är tillräcklig för undervisningen. Möjligheten för lärarna att planera och utvärdera sin undervisning spelar stor roll för undervisningens kvalitet. För lärare i praktiska och estetiska ämnen är detta ofta särskilt problematiskt eftersom de vanligtvis undervisar ett betydligt större antal elever än lärare i andra ämnen.

LR:s undersökning visar att en musiklärare i snitt undervisar 232 elever per vecka. Vanligtvis varierar elevantalet mellan 150 och 300 elever i veckan. I extremfallen undervisar en lärare 400 elever i veckan. Det är också sällan som halvklassindelning är möjlig.

En överväldigande majoritet av lärarna i musik, 87 procent, svarar att de inte har tillräckligt med tid för dokumentation och reflektion. Det innebär att de inte hinner följa upp varje elev tillräckligt, samt har svårt att få tid till lektionsplanering.

Det är allvarligt att förutsättningarna för musiklärare att bedriva god undervisning både brister och skiljer sig åt i så stor utsträckning. Ämnet ska inte ses som ett rekreationsämne utan som ett kommunikativt kunskapsämne. Undersökningen bekräftar att synen på musikämnet varierar högst betänkligt bland landets grundskolor.

Men det finns goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för musiklärarna och därmed förbättra kvaliteten i musikundervisningen. Detta förutsätter dock att skolans huvudmän tar musiklärarna och de nationella styrdokumenten på allvar.

LR föreslår att undervisningsgrupperna anpassas efter musikämnets förutsättningar och de krav som ställs enligt kursplanen. En nationell reglering om mindre undervisningsgrupper måste övervägas så att de musikskapande momenten genomförs med grupper om maximalt 15 elever. Detta är också en arbetsmiljöfråga för musiklärarna. Arbetsmiljöverket rekommenderar just ett maxtal om 15 elever för de ljudintensiva momenten.

Vidare föreslår LR att skollagens regler om ändamålsenliga lokaler skärps och tydliggörs, samt att lokalerna ska vara utrustade med de verktyg (instrument) som undervisningen kräver.
Det krävs tydligare statliga regleringar, både vad gäller undervisningsgrupper och utrustning, då huvudmännen uppenbarligen inte vill eller anser sig kunna skapa de förutsättningar som krävs för att kursplanens mål ska uppfyllas.
Källa: LR 2013

Läs hela rapporten 
Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö, rapport

2013 > 09


Under våren 2013 gjorde Skolverket en nationell ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Totalt omfattade studien drygt 1 200 lärare och deras elever. Enkätundersökningen pågick från 25 februari till 22 mars.

Utvärderingen antas ge en nationell bild av undervisningen och måluppfyllelsen i bild-, musik- och slöjdämnena i grundskolan idag. Utifrån denna bild lyfts både förtjänster och eventuella problem fram när det gäller undervisningen i dessa ämnen. Resultaten från utvärderingen presenteras i ett antal rapporter under hösten 2014.

Ämnena bild, musik och slöjd har inte utvärderats på nationell nivå av Skolverket sedan 2003 då de ingick i Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU-03). Aktuella kunskaper om elevers måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen, undervisningssätt respektive elevernas attityder till dessa ämnen saknas därför.

Den nationella utvärderingen 2003 visade bl.a. att elever i regel hade en positiv inställning till ämnena bild, musik och slöjd. Eleverna tyckte att ämnena var roliga men att de däremot inte alltid ansågs vara viktiga. Ytterligare något som framstod som problematiskt utifrån NU-03 var bedömningen och betygssättningen som inte ansågs vara likvärdig. Tillsammans med hem- och konsumentkunskap var det också i dessa ämnen som eleverna ansåg sig ha minst kännedom om kraven för olika betyg och många elever menade att lärarna aldrig talade med dem om hur det gick för dem i ämnet.

Musikläraren kontaktade docent Monica Lindgren vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet, som ansvarar för insamlingen av data.

– Jo, det är professor Claes Ericsson och jag som denna gång fått uppdraget att utvärdera musikämnet. Några resultat har vi dock ej förrän årsskiftet 2014/15. Vi är mitt inne i datainsamlingen som förresten är mycket mer omfattande än tidigare och inkluderar, förutom enkäter till lärare, elever och skolledare i år 6 och 9, även intervjuer och video- dokumentation av lektioner.

Så var det med den saken. Klara besked. Preliminära resultat föreligger tidigast våren 2014.
MR ser gärna att musiklärare som deltagit i undersökningen hör av sig.
Läs hela inlägget »
Etiketter: undervisning
Följ MRs twitter. Vi tipsar om intressant musik och pedagogiska inlägg. Du får aktuell information om artiklar som kan intressera dig som musiklärare.
@mrmusik2013 är det som gäller.

Mer info om hur då gör för att skapa ett twitterkonto finner du info på www.twitter.com
Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media
Föreningen får tips från olika håll som kan vara till nytta för dig som musiklärare.
Här kommer länk till en nystartad nätbaserad musikskolan.
Vi återkommer med recension.

www.musikpoolen.com

Titta också in deras videolektioner:
www.youtube.com/musikpoolen
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: undervisning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv