2012

 

Föreningens ordförande Kristina Stenborg uttalar sig bl a om bekymmer med att rekrytera musiklärare till högskolan och om orsaker till att många musiklärare lämnar yrket.


Läs artikeln:

 

eller lyssna på programmet:

 

Inslag i Mitt i musiken onsdag 5/12 2012

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media

Skolverket presenterar nu på på sin hemsida "Bedömningsstöd i musik".  Materialet ska dels stödja musiklärares bedömning och betygsättning och dels inspirera till kollegiala samtal om elevers musikprestationer. Stödet vänder sig i första hand till dig som är lärare i musik i grundskolans senare årskurser, men det kan användas av alla som vill få en fördjupad förståelse för musikämnets kunskapskrav.

 

 

Kärnan i bedömningsstödet utgörs av inspelningar av kompositioner och ensemblespel av elever i åk 9. Dessa autentiska elevarbeten beskrivs och bedöms i inspelade dialoger, baserade på flera musiklärares bedömningar. Inspelningarna kompletteras med en användarhjälp, texter som kopplar elevernas prestationer till betygsnivåer samt en forskningsbaserad text om bedömning av musicerande och musikskapande.

 

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002

finns ett utmärkt material, vars huvudförfattare är Olle Zandén.

Våren 2013 kommer ett bedömningsstöd för år 6.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: betyg, bedömning, skolverket

6 oktober lämnade ett antal engagerade musiklärare med initiativtagaren Lisa Bengtner in 715 namnunderskrifter för bättre arbetsmiljö och för mindre undervisningsgrupper i musik till SKL - Sveriges Kommun och Landsting.

MR skrev innan detta möte en pressrelease, som går till alla Sveriges tidningar. Ta gärna kontakt med din lokala tidning och kolla vad de har gjort med denna. Kanske kan du hjälpa till att sprida informationen om vår arbetssituation? Vi måste synas i media;

"Uppvaktning av Sveriges Kommuner och Landsting, i Stockholm, Hornsgatan, fredag 5 oktober kl. 13.30 – överlämning av skrivelse och namnlistor.

Sveriges musiklärare kräver mindre undervisningsgrupper!
Sveriges musiklärare kräver att SKL upprättar en handlingsplan som medverkar till att musiklärare stannar kvar i yrket!

Opinionsyttringen grundar sig i
• En ohållbar arbetssituation som resulterar i en flykt från yrket– andelen obehöriga lärare ökar
• En gräsrotsrörelse som får stöd av lärarnas fackliga organisationer
• En undervisning som sker i alltför stora elevgrupper"

 

Både innan och efter den 6/10 har debatten varit i full gång i Facebookgruppen
"Musiklärare för halvklass i musik"

 

"Helklasser i ett ämne som eleverna bara har en gång i veckan gör att det blir en enorm genomströmning av elever i musiksalen. Jag träffar ca 400 elever/vecka, försök komma ihåg vad alla dom har gjort när det blir dags att skriva omdömen. Halvklasser skulle halvera den arbetsbördan, eleverna skulle lära sig mer samt få bättre och rättvisare bedömning och handledning i sin utveckling. Och musikläraren skulle kanske ha hörseln och orken kvar även efter 10 år."

 

"Det finns ju rekommendation från Arbetsmiljöverket att i musik bör undervisningsgruppen vara Max 15 elever. Det är märkligt att detta inte efterlevs!! /fd musiklärare"

 

"Den som väljer till musik i sin lärarutbildning får en kortkurs. Examinationskraven för den lärarens musikbehörighet är LÄGRE än kunskapskraven för betyget "E" i grundskolans årskurs nio"

Med halvklass kan jag undervisa alla i enlighet med kursplanen och ge en rättvis bedömning. I halvklass mår både jag och mina elever bra och går ut med ett leende på läpparna. I halvklass har jag resurser till alla. Halvklass är det som gör att musikundervisningen gynnar alla."

 

"Där jag jobbar nu har vi en lärartäthet på 7,1 lärare per 100 elever, en ganska blygsam siffra. Det innebär dock i genomsnitt c:a 14 elever per lärare! Alltså, om man har fler än 14 elever är man med och sparar in så att andra kan ha färre än 14... Jag fattar naturligtvis att specialundervisning och sådant än inräknat, men hur kan man anordna undervisning i ett praktiskt ämne i storgrupp?"

 

"Påminn om musikens motiverande kraft för våra ungdomar samt positiva inverkan på hjärnans utveckling!!(Den forskningen verkar vara bortglömd av SKL). Finland som ligger högt i mycket statistik ängar sig mkt åt de kreativa lärprocesserna!!!"

 

"Efter 15 år i yrket gav jag upp. Sitter nu i skolbänken igen och utbildar mig inom ett annat skrå. Det är synd och skam att det ska vara så svårt att få arbeta i en bra arbetsmiljö där man orkar arbeta, känna att man orkar med och kan planera bra lektioner. Numera är jag bara en fd musiklärare som eg saknar undervisningen. Men det gick inte längre."

 

Direktlänk till namninsamlingen

 

Uppropet nämndes i Kulturnyheterna på SVT och nedan finns en länk till "Mitt i musiken"

Artikel och intervju med Lisa Bengtner i Sveriges Radio

 

Läs hela inlägget »
Göran Nikolausson - en av de som ansvarar för Musikportalen Göran Nikolausson - en av de som ansvarar för Musikportalen

Musiklärarportalen ska också vara ett forum där musiklärare, lärarutbildare och forskare tillsammans kan problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning. Kunskapskraven leder oss rakt in i frågor om musikalisk kvalitet genom att väcka frågor om hur kraven ska tolkas. Svar på sådana frågor kan bara lösas genom samarbete. Musiklärarportalen gör det lättare än tidigare både att hitta samarbetspartners och att samarbeta.

 

Ett nätverk blir vad dess medlemmar gör det till. Varje dag utvecklar och utvärderar musiklärare arbetsmaterial och metoder. På musiklärarportalen har vi möjlighet att dela med oss av våra goda idéer och ta del av våra kollegors erfarenheter. Det kan vara allt ifrån pedagogiska planeringar, lektionsmaterial, mallar för dokumentation till skriftliga omdömen.

 

Vi och våra elever har mycket att vinna på att vi utvecklar en stark profession genom ett kollegialt samarbete såväl vad gäller bedömning som när det gäller att dela erfarenheter och material. Vill du vara med och bygga detta nätverk, anslut dig redan idag:

 

http://www.musiklararportalen.se/

Läs hela inlägget »
Etiketter: undervisning

2009 kom en rapport från Arbetsmiljöverket om "Musik och höga ljudnivåer – Praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen".
Denna tar bla upp vad som är viktigt för musiklärare att tänka på:

 

 

 

 

 • Risker
 • Åtgärder Dämpning vid källan, Ljudnivå, Instrument ,Välj en behärskad spelstil
 • Arbetsorganisation- Arbetsschema
 • Rumsakustiska åtgärder
 • Skärmar
 • Hörselskydd

Läs texten som handlar om Musiklärare i pdf-format

Läs hela rapporten 

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö

Förutom sedvanlig saker som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och val av styrelse
kom många frågor och idéer upp på årsmötet. På nästa styrelsemöte, 12 maj, planerar styrelsen en verksamhetsplan med utgångspunkt i vad som kom fram.

 

Ett axplock från vad som diskuterades på årsmötet :

MR arbetar för att stärka musiklärarnas status på arbetsmarknaden. Föreslogs att MR arbetar fram en sammanställning av forskning som stöttar medlemmar i förhållande till arbetsgivaren och att MR kontaktar journalister om musiklärarutbildningarna i Sverige.

 

På årsmötet diskuterades och informerades om tidigare samarbete med Lärarförbundet. MR är öppna för att driva musiklärarfrågor med vilket förbund som helst. De frågor som MR har i fokus är musiklärarfrågor och MR samarbetar därför gärna med de flesta aktörer som driver sådana frågor.

Frågor som också diskuterades var att många gymnasielärare i musik har fått nedsatt tjänst i ämnet och problematiken kring att det inte finns någon utbildning för blivande yngreårslärare. I nya lärarutbildningen finns som tillval Musik 30 högskolepoäng, utan förkunskapskrav eller antagningsprov. Dessa lärare skall sedan sätta betyg i årskurs 6.

 

När det gäller tidningen Musikläraren bestämdes att information om att medlemmar skall skicka sin epost-adress till Sven Rydgård och att det ska finnas en "tipsförslags-ruta" i tidningen som MR:s medlemmar kan använda för att kontakta MR angående förslag om innehåll.

Förutom detta kom många förslag på vad tidningen kan innehålla:

 • en "Forskningsspalt" kring frågor som berör musiklärare.
 • uppmärksammande av att musiklärare anställs av kulturskolan för tjänstgöring i grundskolan med sämre tjänstgöringsvillkor.
 • om Lisa Bengters Facebook-sida för halvklass i musik och uppmana läsare att bli medlemmar på sidan.
 • om lärare som har halvklass och hur det kan vara när rektor och kollegor tänker positivt kring musiklektioner i halvklass. Dessutom ta med de positiva exempel på hur vissa gymnasieskolor lägger halvklasslektioner i musik.
 • om att vara tuff i förhandlingar kring kör/Lucia/Julavslutning mm. Viktigt att kompenseras för arbetet. Viktigt att det räknas som kvalificerad undervisning.
 • om de nya förutsättningarna för Lärarlyftet
 • om musiklärare som mentorer på skolorna.
 • om att medlemmar ska kunna välja om de vill ha tidningen i PDF-format eller som papperstidning.

 

När det gäller hemsidan informerades om förslag om byte av program och webbhotel. Det kom också fram förslag om att ha Musikläraren som onlinetidning på hemsidan under förutsättning att man har möjlighet att bygga upp medlemssidor som kräver inloggning, om att ha ett diskussionsforum för musiklärare samt att ha hemsidan som bas för bedömningsexempel och annat som kan hjälpa musiklärare i deras yrkesroll.

 

Årsmötet avslutades med att ordförande Kristina Stenborg tackade de närvarande för sitt engagemang

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Hej Kristina,


Jag är ledsen att svaret dröjt. Jan Björklund tackar för ditt brev, och han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.

Eftersom skolan står under kommunalt huvudmannaskap, är de krav som ni framför om mindre undervisningsgrupper i musik i skolan något som faller under kommunens ansvar. Regeringen har inte för avsikt att närmare reglera hur stora undervisnings-grupperna i musik eller något annat ämne ska vara, eftersom detta måste kunna anpassas efter de olika förutsättningarna som råder på varje skola. Däremot måste kommunerna givetvis se till att det tilldelas så mycket resurser till skolan att målen i varje ämne kan uppnås. Jag önskar er därför lycka till i ert fortsatta arbete.

 

Med vänliga hälsningar
Emma Söderberg Majanen
Utbildningsdepartementet

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: halvklass

Snabbsök Aktuellt

Arkiv