2011

I samband med vårt upprop gjordes många olika reportage i tidningar landet runt.

 

 

 

Du kan läsa några av dessa pressklipp i pdf-format till höger!

Läs hela inlägget »
Etiketter: upprop, mr i media
Källa: Alliansen - Flickr Källa: Alliansen - Flickr

Till Utbildningsdepartementet
Att: Jan Björklund

 

Angående garantier för likvärdig utbildning

Den 6 oktober 2011 påbörjade Musiklärarnas Riksförening ett upprop riktat till landets 7-9 skolor gällande mindre undervisningsgrupper i musik. Samtliga 7-9 skolor i landet har kontaktats. Uppropet fortsätter under våren 2012.

 

Musiklärarna har uppmanats att

  • att bestämma tid med rektor och diskutera undervisning i mindre undervisningsgrupper
  • att under lektionerna med alla klasser, presentera uppropet för eleverna och därefter ge dem möjlighet
  • att skriva under uppropet
  • att anslå uppropet med namnlista på skolanatt meddela sig med Musiklärarnas Riksförening

 

Det som framkommer efter uppropets första månad är att den svenska skolan knappast är likvärdig. Förutsättningar för att bedriva den undervisning som krävs för att leva upp till kursplanemål och centralt innehåll varierar stort i ämnet musik. Musiklärarnas Riksförening har tidigare påtalat att musiklärare har en utsatt arbetssituation både vad det gäller lektionstiden och arbetsmiljön.

 

Lektionstiden varierar och är alltför knappt tilltagen i förhållande till de mål som skall uppnås och för att kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av eleverna. De flesta musiklärare drabbas av ljudöverkänslighet och tinnitus - även elever. Att under lång tid vistas i höga ljudmiljöer bidrar också till stressrelaterade problem.

 

Kraven i Lgr11 har avsevärt skärpts. Därför är ekvationen enkel: Färre elever i undervisningsgruppen minskar besvär och problem för såväl lärare som elever!

 

Fråga: På vilket sätt kommer departementet att verka för att musiklärare ges möjlighet att bedriva en undervisning som lever upp till kraven i Lgr11? MR anser att regeringen på något sätt måste styra de medel som ges till kommunerna och skolan!

Musiklärarnas Riksförening
Kristina Stenborg

 

Läs hela inlägget »

URs radioprogram Skolministeriet sände 22/11 ett program som tog upp musikämnet i skolan under rubriken: "Onödig musik". Bland de medverkande fanns föreningens ordförande Kristina Stenborg. Klicka på länk för mer info och för att lyssna på programmet.

 


http://www.ur.se/id/164456

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media

Musiklärarnas Riksförening (MR) uppmanar musiklärare:

  • att torsdagen 6 oktober bestämma tid med rektor och
    diskutera MR:s upprop
  • att under vecka 41 avbryta lektionerna med alla klasser, presentera uppropet för eleverna och därefter ge dem möjlighet att skriva under
  • att under vecka 40 anslå uppropet med namnlista på skolan
  • att senast 18 oktober, vecka 42, skicka in namnlistor till MR

Sveriges elever måste få förutsättningar att nå kunskapskraven i musikämnet!

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Musik i Grundskolan 2011:5 visar att musikämnet har en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande. Det är ett uppskattat ämne, men eleverna får ofta inte den undervisning de har rätt till. Skolinspektionen har granskat musikundervisningen i 35 grundskolor. Om skolan inte ger eleverna den musikundervisning de har rätt till får andra faktorer stor betydelse för hur eleverna lyckas i ämnet som exempelvis möjligheten att fritidsmusicera, föräldrars inställning till ämnet och socioekonomiska faktorer som föräldrars utbildningsnivå. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning och att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar (2011:5, s 10-11).

 

De nya kunskapskraven för musikämnet i läroplanen, Lgr 11 innebär en klar skärpning.

 

För betyget E i årskurs 6 krävs bl.a. att:
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

 

För betyget E i årskurs 9 krävs bl.a. att:
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

 

Eleven behöver tid!
Att kunna spela såväl melodistämmor som ackompanjemang utan några egentliga förkunskaper kräver tid.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 15:
Trots att musikläraren skyndade runt hann han inte till alla grupper. När musikläraren var närvarande och kunde hjälpa eleverna höjdes kvaliteten i spelandet påtagligt. Problemet var att han inte hann hjälpa, alla eleverna i tillräcklig utsträckning. Eleverna uppger att lektionen är ganska typisk och att de önskar att de kunde får mer hjälp.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Varje elev har rätt att bli rättvist bedömd!

 

I gemensamt musicerande måste eleven få möjlighet att bli sedd. I halvklass får eleven dubbelt så mycket uppmärksamhet i detta ämne där lektionstiden är starkt begränsad. Efter en musiklektion med praktiskt musicerande finns enbart lärarens egen minnesbild kvar för bedömning.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 16:

Elever som inte har tillräckliga förkunskaper i instrumentspel får svårt att lära sig och delta i musicerandet om de inte får mycket hjälp. De svårigheter vi sett när det gäller bland annat musicerande pekar på att det finns en risk för att en betydande del av terminen går utan att eleverna får en musikundervisning där de i tillräcklig utsträckning kan utvecklas inom musikämnet. Musikläraren hinner inte hjälpa alla elever så mycket som behövs.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Elever vill visa vad de kan!

 

Alltför ofta är musikundervisningens basutrustning och lokaler av undermålig kvalitet och utrustningen utsätts kontinuerligt för hårt slitage. Eleverna ska enligt kursplanen lära sig att hantera instrument och användadigital utrustning för sitt musikskapande. Detta betyder att varje elev måste ha tillgång till instrument och dator.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 28:

Granskningen visar tydligt att IT inte används i musikundervisningen vid de granskade skolorna på det sätt som kursplanen föreskriver. Det verkar uppenbart vara svårt för skolorna att hitta goda former för hur IT ska användas i musikundervisningen. Bristerna gäller såväl avsaknaden av datorer som att datorer inte används som det redskap som kursplanen för musik beskriver.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Elever har rätt till en hälsosam ljudmiljö!
Ljudnivåerna i musikundervisningen blir ofta höga. Vid musicerande med stora elevgrupper ökar risken för obotliga skador på elevers och lärares hörsel. Undersökningen "Hörsel och tinnitus bland musiklärare" från LR 2000 visar att ca 25 % av Sveriges musiklärare har besvär av tinnitus och 60 % är överkänsliga för ljud.

Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport 2009:1, Musik och höga ljudnivåer (s 93): Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Eleven vill utvecklas
Forskning har visat att musikämnet är av stor betydelse för elevers personlighetsutveckling. I förhållande till andra ämnen har musikämnet mycket liten tid i skolan.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 33:
Eleverna har rätt att få en god musikutbildning där de kan utveckla sina musikaliska kunskaper så långt som möjligt utifrån sina olika förutsättningar. Samtidigt är det uppenbart att musikämnet kan bidra till positiva effekter som får eleverna att må bra, vilket kan hjälpa dem och skolan som helhet att utvecklas positivt. /.../ I ett globalt sammanhang blir kompetenser som kreativitet och skapande förmåga allt viktigare och musikämnet ger eleverna stora möjligheter att utveckla dessa förmågor.

 

MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Rektorer måste ge eleverna goda förutsättningar för ämnet
Enligt en norsk undersökning från universitetet i Stavanger 2009 är den viktigaste förutsättningen för framgång i skolan rektors medvetna förmåga, vilja och drivkraft att satsa på konst och kultur. Rektor måste hålla med om och tro på de estetiska ämnenas värde i undervisningen och styra därefter, säger en av rektorerna i undersökningen.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 3:
I granskningen har vi sett en mängd brister i musikundervisningen som dessutom samverkar och förstärker varandra. Vi anser att grunden för att komma till rätta med problemen är att synen på ämnet uppgraderas, så att musikämnet får den roll i skolan som styrdokumenten ger uttryck för. En förutsättning för att få igång ett förbättringsarbete är att rektorerna tar ett större ansvar för att musikundervisningen utvecklas och håller hög kvalitet.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Läs hela inlägget »

Snabbsök Aktuellt

Arkiv