2011

Granskning av musik-

undervisningen vid 35 grundskolor
Pressmeddelande från Skolinspektionen 22/3 2011

Läs hela rapporten;
 

Musikämnet är populärt hos elever och har en viktig roll att fylla i deras kreativa utveckling och lärande. Men många skolor prioriterar inte ämnet. Det leder till att kvaliteten sjunker och att elever inte får den undervisning de har rätt till. Musikämnets stora möjligheter kommer inte heller till uttryck som det skulle kunna göra. Rektorerna behöver ta ett större ansvar för att eleverna får en god musikundervisning och att musikämnet utvecklas. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av musik i grundskolan.
 

– Kreativitet och skapande är A och O i musikundervisningen. Tyvärr får många elever inte chansen att uttrycka det. Musikämnet har ofta en oklar roll på skolan och många rektorer får sin bild av ämnet vid framträdanden på lucia och vid skolavslutningen, säger Håkan Sandström, undervisningsråd Skolinspektionen.

Musikundervisningen skiftar i kvalitet mellan klasser och mellan skolor. Dålig organisation och kontakt skolor emellan samt brist på tid, utbildade musiklärare och rätt utrustning gör att undervisningens kvalitet också försämras. Skolan följer inte heller upp elevernas kunskaper i musik på ett tillfredsställande sätt. Om skolan inte ger eleverna den musikundervisning de har rätt till får andra faktorer stor betydelse för hur eleverna lyckas i ämnet. Som exempelvis möjligheten att fritidsmusicera, föräldrars inställning till ämnet och socioekonomiska faktorer som föräldrars utbildningsnivå. Skolan måste därför bli bättre på att prioritera musikämnet.
 

- Skolan tar sällan upp musik i pedagogiska sammanhang. Som musiklärare är man ofta ensam på skolan och därför finns ett stort behov att få utbyta erfarenheter med kollegor på andra skolor. En bra organisation är nödvändig för att kunna hålla en musikundervisning med god kvalitet, säger Håkan Sandström.
 

Skolinspektionen påpekar även i sin rapport att musikämnet har många kunskapsdimensioner och beröringspunkter till andra kunskapsområden, vilket också framgår i läroplan och kursplan. Unga visar ofta ett stort intresse för musik och ny teknik, något som ger ämnet unika fördelar. Därför är det viktigt att skolan på allvar tar tillvara de möjligheter som finns i musikundervisningen.

De slutsatser av granskningen som Skolinspektionen lyfter fram är i första hand:

Stora variationer i kvalitet
Det finns stora variationer i vilka förutsättningar de granskade skolorna ger eleverna att nå målen i musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort. Musikskapande får de sällan en chans att utöva. Brist på tillgång till utbildade musiklärare, lokaler och utrustning är andra faktorer som påverkar kvaliteten negativt.

Bristande organisation, samverkan och planering
Ämnets karaktär och begränsade utrymme i timplanen ställer stora krav på hur undervisningen organiseras och genomförs för att eleverna ska kunna nå målen. Granskningen visar samtidigt att musikundervisningen inte organiseras och genomförs på ett sådant sätt att elevernas kunskapsutveckling gynnas på ett bra sätt. En genomgående svårighet är att skolorna inte samverkar kring musikämnet. Det leder till problem bland annat med hur tiden för ämnet disponeras och hur målen i kursplanen följs. Bristande organisation, samverkan och pedagogisk planering av musikämnet gör att eleverna får sämre förutsättningar att lyckas.
Musiklärarna behöver få diskutera arbetssätt och metoder

Musiklärarna har varierande förmåga att planera och anpassa musikundervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Musikläraren är oftast ensam på skolan, samtidigt som ämnet sällan diskuteras kollegor emellan. Ofta överlåts utvecklingen och ansvaret för ämnet till den enskilde musikläraren.

Rektorerna behöver ta ansvar för undervisningen
Kvaliteten i undervisningen och elevernas resultat i utvärderas inte i någon större utsträckning. Rektorerna besöker sällan musiklektioner. Många rektorer verkar få sin bild av musikundervisningen från framföranden vid olika högtider. Där har musiken en given plats och hög status, medan ämnet ofta inte uppmärksammas under resten av läsåret. Rektorerna behöver ta ett tydligare ansvar för att ämnet ingår i skolans pedagogiska sammanhang och utvärderas, som ett led i utvecklingen av ämnet.
 

Goda exempel
Trots de brister som Skolinspektionen funnit i sin granskning finns det såväl på skol- och lärarnivå exempel på hur skolorna arbetar för att ge eleverna en kreativ och meningsfull undervisning med god kvalitet i musik. Nedan följer två exempel.

Kombination av musik och matematik. Elever fick lära sig tabeller med stöd av sång som sedan resulterade i en uppsättning av en siffermusikal.Skapande och musicerande enskilt och i grupp vilket gjorde att elever vågade ta ut svängarna och vara kreativa.
 

Skolinspektionens granskning

I syfte att förbättra kvalitén på musik-undervisningen i grundskolan har Skolinspektionen granskat ämnet i 35 grund-skolor.Granskningens resultat är inte generella för alla grundskolor i landet, men ger exempel på brister och vad skolor generellt kan göra för att förbättra musikundervisningen.En röd tråd i kvalitetsgranskningen har varit att undersöka huruvida skolorna har en sammanhållen och god musikundervisning från årskurs 1 till 9.

Skolinspektionens granskning omfattar 35 grundskolor, varav två friskolor, i 20 kommuner: Båstad, Falköping, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Nyköping, Ronneby, Stenungssund, Stockholm, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Varberg, Värmdö, Västervik, Växjö, Östersund och Östhammar.Granskningen grundas på dokumentstudier, observationer och intervjuer med rektorer, lärare och elever.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skolinspektionen

2011

I samband med vårt upprop gjordes många olika reportage i tidningar landet runt.

 

 

 

Du kan läsa några av dessa pressklipp i pdf-format till höger!

Läs hela inlägget »
Etiketter: upprop, mr i media
Källa: Alliansen - Flickr Källa: Alliansen - Flickr

Till Utbildningsdepartementet
Att: Jan Björklund

 

Angående garantier för likvärdig utbildning

Den 6 oktober 2011 påbörjade Musiklärarnas Riksförening ett upprop riktat till landets 7-9 skolor gällande mindre undervisningsgrupper i musik. Samtliga 7-9 skolor i landet har kontaktats. Uppropet fortsätter under våren 2012.

 

Musiklärarna har uppmanats att

  • att bestämma tid med rektor och diskutera undervisning i mindre undervisningsgrupper
  • att under lektionerna med alla klasser, presentera uppropet för eleverna och därefter ge dem möjlighet
  • att skriva under uppropet
  • att anslå uppropet med namnlista på skolanatt meddela sig med Musiklärarnas Riksförening

 

Det som framkommer efter uppropets första månad är att den svenska skolan knappast är likvärdig. Förutsättningar för att bedriva den undervisning som krävs för att leva upp till kursplanemål och centralt innehåll varierar stort i ämnet musik. Musiklärarnas Riksförening har tidigare påtalat att musiklärare har en utsatt arbetssituation både vad det gäller lektionstiden och arbetsmiljön.

 

Lektionstiden varierar och är alltför knappt tilltagen i förhållande till de mål som skall uppnås och för att kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av eleverna. De flesta musiklärare drabbas av ljudöverkänslighet och tinnitus - även elever. Att under lång tid vistas i höga ljudmiljöer bidrar också till stressrelaterade problem.

 

Kraven i Lgr11 har avsevärt skärpts. Därför är ekvationen enkel: Färre elever i undervisningsgruppen minskar besvär och problem för såväl lärare som elever!

 

Fråga: På vilket sätt kommer departementet att verka för att musiklärare ges möjlighet att bedriva en undervisning som lever upp till kraven i Lgr11? MR anser att regeringen på något sätt måste styra de medel som ges till kommunerna och skolan!

Musiklärarnas Riksförening
Kristina Stenborg

 

Läs hela inlägget »

URs radioprogram Skolministeriet sände 22/11 ett program som tog upp musikämnet i skolan under rubriken: "Onödig musik". Bland de medverkande fanns föreningens ordförande Kristina Stenborg. Klicka på länk för mer info och för att lyssna på programmet.

 


http://www.ur.se/id/164456

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media

Musiklärarnas Riksförening (MR) uppmanar musiklärare:

  • att torsdagen 6 oktober bestämma tid med rektor och
    diskutera MR:s upprop
  • att under vecka 41 avbryta lektionerna med alla klasser, presentera uppropet för eleverna och därefter ge dem möjlighet att skriva under
  • att under vecka 40 anslå uppropet med namnlista på skolan
  • att senast 18 oktober, vecka 42, skicka in namnlistor till MR

Sveriges elever måste få förutsättningar att nå kunskapskraven i musikämnet!

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Musik i Grundskolan 2011:5 visar att musikämnet har en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande. Det är ett uppskattat ämne, men eleverna får ofta inte den undervisning de har rätt till. Skolinspektionen har granskat musikundervisningen i 35 grundskolor. Om skolan inte ger eleverna den musikundervisning de har rätt till får andra faktorer stor betydelse för hur eleverna lyckas i ämnet som exempelvis möjligheten att fritidsmusicera, föräldrars inställning till ämnet och socioekonomiska faktorer som föräldrars utbildningsnivå. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning och att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar (2011:5, s 10-11).

 

De nya kunskapskraven för musikämnet i läroplanen, Lgr 11 innebär en klar skärpning.

 

För betyget E i årskurs 6 krävs bl.a. att:
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

 

För betyget E i årskurs 9 krävs bl.a. att:
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

 

Eleven behöver tid!
Att kunna spela såväl melodistämmor som ackompanjemang utan några egentliga förkunskaper kräver tid.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 15:
Trots att musikläraren skyndade runt hann han inte till alla grupper. När musikläraren var närvarande och kunde hjälpa eleverna höjdes kvaliteten i spelandet påtagligt. Problemet var att han inte hann hjälpa, alla eleverna i tillräcklig utsträckning. Eleverna uppger att lektionen är ganska typisk och att de önskar att de kunde får mer hjälp.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Varje elev har rätt att bli rättvist bedömd!

 

I gemensamt musicerande måste eleven få möjlighet att bli sedd. I halvklass får eleven dubbelt så mycket uppmärksamhet i detta ämne där lektionstiden är starkt begränsad. Efter en musiklektion med praktiskt musicerande finns enbart lärarens egen minnesbild kvar för bedömning.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 16:

Elever som inte har tillräckliga förkunskaper i instrumentspel får svårt att lära sig och delta i musicerandet om de inte får mycket hjälp. De svårigheter vi sett när det gäller bland annat musicerande pekar på att det finns en risk för att en betydande del av terminen går utan att eleverna får en musikundervisning där de i tillräcklig utsträckning kan utvecklas inom musikämnet. Musikläraren hinner inte hjälpa alla elever så mycket som behövs.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Elever vill visa vad de kan!

 

Alltför ofta är musikundervisningens basutrustning och lokaler av undermålig kvalitet och utrustningen utsätts kontinuerligt för hårt slitage. Eleverna ska enligt kursplanen lära sig att hantera instrument och användadigital utrustning för sitt musikskapande. Detta betyder att varje elev måste ha tillgång till instrument och dator.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 28:

Granskningen visar tydligt att IT inte används i musikundervisningen vid de granskade skolorna på det sätt som kursplanen föreskriver. Det verkar uppenbart vara svårt för skolorna att hitta goda former för hur IT ska användas i musikundervisningen. Bristerna gäller såväl avsaknaden av datorer som att datorer inte används som det redskap som kursplanen för musik beskriver.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Elever har rätt till en hälsosam ljudmiljö!
Ljudnivåerna i musikundervisningen blir ofta höga. Vid musicerande med stora elevgrupper ökar risken för obotliga skador på elevers och lärares hörsel. Undersökningen "Hörsel och tinnitus bland musiklärare" från LR 2000 visar att ca 25 % av Sveriges musiklärare har besvär av tinnitus och 60 % är överkänsliga för ljud.

Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport 2009:1, Musik och höga ljudnivåer (s 93): Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Eleven vill utvecklas
Forskning har visat att musikämnet är av stor betydelse för elevers personlighetsutveckling. I förhållande till andra ämnen har musikämnet mycket liten tid i skolan.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 33:
Eleverna har rätt att få en god musikutbildning där de kan utveckla sina musikaliska kunskaper så långt som möjligt utifrån sina olika förutsättningar. Samtidigt är det uppenbart att musikämnet kan bidra till positiva effekter som får eleverna att må bra, vilket kan hjälpa dem och skolan som helhet att utvecklas positivt. /.../ I ett globalt sammanhang blir kompetenser som kreativitet och skapande förmåga allt viktigare och musikämnet ger eleverna stora möjligheter att utveckla dessa förmågor.

 

MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Rektorer måste ge eleverna goda förutsättningar för ämnet
Enligt en norsk undersökning från universitetet i Stavanger 2009 är den viktigaste förutsättningen för framgång i skolan rektors medvetna förmåga, vilja och drivkraft att satsa på konst och kultur. Rektor måste hålla med om och tro på de estetiska ämnenas värde i undervisningen och styra därefter, säger en av rektorerna i undersökningen.

 

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 3:
I granskningen har vi sett en mängd brister i musikundervisningen som dessutom samverkar och förstärker varandra. Vi anser att grunden för att komma till rätta med problemen är att synen på ämnet uppgraderas, så att musikämnet får den roll i skolan som styrdokumenten ger uttryck för. En förutsättning för att få igång ett förbättringsarbete är att rektorerna tar ett större ansvar för att musikundervisningen utvecklas och håller hög kvalitet.
MR, musiklärare och elever kräver halvklass i musik!

 

Läs hela inlägget »

Snabbsök Aktuellt

Arkiv