Det har inte varit så mycket nytt på hemsidan de senaste månaderna. Orsaken till detta har du säkert märkt nu. Vi har omarbetat sidan och lämnar nu det mörka svarta och gula för att i stället se ljusare på framtiden.

Förutom ändrade färger så innebär förändringen också en del nytt när det gäller hur man hittar på sidan. På vår startsida finner du till höger bli  medlem, kontaktuppgifter samt vårt länkarkiv.

Vi är inte helt klara med allt, så vi ber om ursäkt  om något inte fungerar helt.
Hör gärna av dig om du har synpunkter till:
musiklararnasriksforening@gmail.com
Läs hela inlägget »

NATIONELLT SKOLPROJEKT I MUSIK HÖSTEN 2017


Skolprojektet Make music matter är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och låtskrivaren Andreas Carlssons skola Academy of Music and Business mfl.
Make music matter ger eleverna nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg och utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Projektet Make music matter startar i september och pågår under hela höstterminen 2017.

www.makemusicmatter.se

Anmälan till:
Musiklärarkonvent i Växjö 12-13 september

Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Läs artikeln där föreningens
ordförande svarar på frågor med
anledning av att Farsta satsar på mer musik i skolan.

https://mitti.se/noje/kultur/musik-battre-lasa/?omrade=hela-stockholm

Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media

Musiklärarnas Riksförenings
årsmöte 2017 hölls lördagen
den 1 april i Göteborg.
Kristina Stenborg valdes om
som ordförande.
I styrelsen ingår fortsättningsvis Malin Olah, Tyresö, Sven Rydgård, Alvesta, Katarina Landerstedt, Pixbo, Torbjörn Agerberg, Mölndal, Jonas Larsson, Lerum och Rune Fredriksson, Västra Frölunda. Förutom nämnda styrelseledamöter var det enbart val- beredningens ordförande, Elisabeth Möller, som närvarande vid årsmötet.

Årsmötet utvecklades dock till ett expansivt och givande möte mellan åsikter
och deltagare. Föreningens ambition är fortsatt hög. Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen att arbeta vidare med att stödja musiklärare
oavsett facklig tillhörighet. MR är sedan 2004 en självständig och oberoende förening för alla musiklärare och blivande musiklärare. Årsmötet menade att ett
vidgat samarbete mellan MR och lärarfacken skulle gagna verksamheten. Som kontaktpersoner mellan MR och Lärarnas Riksförbund utsågs Rune Fredriksson.
Malin Olah utsågs som länk mellan MR och Lärarförbundet.

En fortsatt digitalisering av föreningens tidning Musikläraren känns angeläget. Inför årsmötet hade föreningen bett om medlemmarnas åsikt i frågan. Inga
synpunkter hade inkommit. Som tidigare informerats om har Skolverket dragit in statbidraget till samtliga ämnesföreningar. Föreningen tvingas därför till åtgärder
vad gäller såväl tidningen som föreningens hemsida. Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att ta fram förslag till förändring av tidningens utgivning samt
undersöka reklamfinansiering via hemsidan.

Rekrytering av såväl medlemmar som styrelseledamöter är en på årsmötena återkommande punkt. Efter diskussion beslutades att återkommande använda
Facebookgruppen ”Musiklärarna” som rekryteringsbas. Vi måste bli tydligare att visa vad föreningen anser och arbetar med.

Vad gäller basutrustningslistorna beslutades att styrelsen skall färdigställa och publicera dessa i tidningen Musikläraren och på föreningens hemsida så snart som möjligt..
Inga motioner hade för övrigt inkommit till årsmötet 2017

I samband med årsmötets avslutning ägnades några minuter åt att minnas den tidigare ordförande Hans Majin, som nyligen avlidit.
Som sista händelse avtackades Elin Andreasson för sitt arbete i MR:s styrelse.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte
Välkommen till Nätverk i musik lördagen den 11 mars 2017!
 

lördagen den 11 mars 2017, kl. 9.30-16.00
på Högskolan för scen och musik i Göteborg,
Artisten sal A505
 
Innehåll : 
• Skolverkets undervisningsstöd för digitala verktyg i musikundervisningen
• Nationellt skolprojekt "Make music matter 2017” 
• Workshop med musiktjänsten Soundtrap 

Välkomna till en dag med fokus på digitala verktyg i musikundervisningen!
Under våren kommer Skolverket att publicera ett undervisningsstöd för digitala verktyg i musikundervisningen. Göran Nikolausson, lärare på Linnéuniversitetet i Växjö och ansvarig för Musiklärarportalen, har varit projektledare och kommer att föreläsa om digitala verktyg och arbetet med undervisningsstödet under nätverksdagen.

Under eftermiddagen kommer musiktjänsten Soundtrap att ha workshop med deltagarna som får prova på den nya digitala onlinetjänsten för musikskapande som på kort tid fått massor av användare/skolor att producera musik via nätet. Man kan beskriva konceptet som ett slags GarageBand för molnet där man har tillgång till ett bibliotek med virtuella instrument och effekter, loopar och finesser. Du kan även spela in sång och instrument. Endast nätuppkoppling behövs! Under nätverksdagen kommer också det nationella skolprojektet "Make music matter" att presenteras. 

Innehåll:
• 09.30 - 10.00 Kaffe och mingel
• 10.00 - 12.00 Föreläsning om digitala verktyg i musikundervisningen och
arbetet med Skolverkets undervisningsstöd
• 12.00 - 13.00 Lunch
• 13.00 - 15.00 Praktisk workshop med Soundtrap, en digital tjänst för musikskapande.
• 15.00 - 15.30 Återsamling. Vi kommer att avsluta med att redovisa några nyskapade låtar för varandra. Presentation av det nationella musikskaparprojektet " Make music matter"
• 15.30 - 16.00 Sammanfattning och utvärdering av nätverksdagen
 
Deltagaravgift: 750:- (lunch, kaffe och frukt ingår i avgiften)
Anmälan med faktureringsuppgifter senast månd. den 6 mars
till följande länk (Google Formulär) Ange önskemål om specialkost!
https://goo.gl/forms/aRDjWROgf9GbvKlk2
 
 
Länkar:
http://musiklararportalen.se/kravs-ett-paradigmskifte-for-hela-amnet-intervju-med-forskare-olle-zanden-ur-skolvarlden/
http://musiklararportalen.se/make-music-matter-nationellt-musikskaparprojekt-med-digitala-verktyg/
https://www.soundtrap.com/edu/
https://www.youtube.com/user/soundtrapsite
http://studio.idg.se/2.1078/1.653935/skapa-din-musik-i-molnet-med-soundtrap

 
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning nätverk
Föreningen konstaterar med glädje att ämneslärarföreningarnas gemensamma arbete med att påverka politiker när det gäller Skolverkets tankar på att ta bort statsbidraget  har gett resultat.

Med debattartikeln (se nedan) och olika uppvaktningar av bl a sakkunniga går det att förändra redan tagna beslut. Detta visar tydligt att man tillsammans kan påverka.

https://www.svd.se/fridolin-amneslarare-ska-fa-tillbaka-bidrag

 
Läs hela inlägget »

Föreningen fick liksom andra ämnesföreningar besked i november om att statsbidraget utan förvarning har tagits bort .  En debattartikel,  publicerad i Svenska Dagbladet, har skrivits tillsammans med de  andra drabbade ämnesföreningarna.

”Lärarna behöver kunna utveckla sina ämnen”
För en kort tid sedan fick Sveriges ämnesföreningar ett chockartat besked. Utan föregående varning och med omedelbar verkan beslutade Skolverket att dra in det statsbidrag vi har fått i decennier. Det är ett hårt slag mot möjligheterna att utveckla undervisningen, skriver företrädare för en rad ämnesföreningar.
 
DEBATT | ÄMNESFÖRENINGAR
Ska svensk skola bli framgångsrik måste lärare få mer makt över sin yrkesutveckling, tillgång till fler professionella forum och nätverk, mer samverkan och kollegialt lärande – inte mindre.
Beslutet att dra in statsbidraget till ämnesföreningarna får förödande konsekvenser för landets lärare. Våra ideella föreningar förser ämneslärare med samarbetsforum, ämnesutveckling, fortbildning, samverkan med forskare, internationella kontakter och nätverk. Inte nog med att allt det vi utför behövs och efterfrågas i skolans styrdokument, i våra ideella föreningars regi utförs det dessutom till en mycket blygsam kostnad. Utan ämnesföreningar tar Sverige ett stort steg bort från en professionell ämneslärarroll, och även ut ur de internationella ämneslärarnätverken. Vi begär därför att beslutet rivs upp och att ämnesföreningarna tvärtom får stärkta förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete för svensk skola.

De försiktigt positiva Pisa-resultaten till trots är vi i ett läge där svensk skola brottas med många problem. Låga kunskapsresultat, glädjebetyg, bristande likvärdighet, stor och växande lärarbrist. Läget är särskilt allvarligt när det gäller ämneslärare. Platserna gapar tomma på många utbildningar och avhoppen från lärarutbildningen är som högst när det gäller denna grupp. I OECD:s utbildningsrapport 2015 rekommenderas Sverige att öka attraktiviteten i läraryrket, satsa mer på fortbildning av lärare och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan lärare. Att i det läget tilldela ämnesföreningarna, som står för just det här, ett så hårt slag är inget annat än obegripligt.

En professionell ämneslärarroll förutsätter kontinuerlig yrkesutveckling och samarbete både inom och utanför landets gränser. En stor del av detta arbete utförs idag av ämnesföreningarna, föreningar som har funnits i Sverige i mer än 100 år. Vi tillhör nordiska, europeiska och globala paraplyorganisationer och samverkar kring fortbildning, undervisning och policybeslut nationellt och internationellt. I det svenska myllret av skolhuvudmän har lärarnas professionella roll och tillgången till fortbildning blivit hårt eftersatta. Inför de kompetensbrister som uppstått har vi fått statliga insatser riktade mot enskilda ämnen och åtgärder. Även om sådana insatser både kan vara välbehövliga och ha positiva effekter handlar det om punktinsatser.

Den kontinuerliga kompetensutveckling och yrkesutveckling som är en förutsättning för god ämnesundervisning kan inte ersättas av brandkårsutryckningar i ett specifikt ämne. De statliga insatserna skapar dessutom en ond cirkel genom att huvudmännen backar ytterligare från sitt ansvar för lärarnas kompetens. Det vi ser är att huvudmännens budgetposter för fortbildning har krympt och att lärarnas friutrymme att välja fortbildning har minskat under de senaste fem åren – detta från en redan låg nivå.

Men det handlar inte bara om undervisningens kvalitet. En yrkesutveckling och samverkan som hanteras av lärarna själva, och som föds ur faktiska behov, bidrar även till ämnesläraryrkets attraktivitet och status. Det senaste lärarlönelyftet är en av flera omdiskuterade åtgärder för att öka läraryrkets attraktivitet. En invändning har varit att pengarna fördelas godtyckligt, en annan att den ställer lärare mot lärare. Vi får invänta Riksrevisionens undersökning för att kunna bedöma om miljarderna har haft någon positiv effekt. En annan kritisk utredning gäller de statliga forskarskolor som skulle höja lärarnas status och ge nya karriärmöjligheter, men som av allt att döma inte fått avsedd effekt.

Beslutet att dra in de mellan 600 000 och 800 000 kronor som årligen har utbetalats till landets 15 ämnesföreningar behöver däremot ingen extern utvärdering. Tack vare statsbidragen har våra föreningar kunnat erbjuda fortbildning, nätverk, remissutlåtanden, ämnesolympiader, forskardagar, ämnestidskrifter med didaktiskt innehåll, deltagande i internationella och nationella konferenser, medlemskap i internationella paraplyorganisationer. Pengar som läggs på ämnesföreningar leder till bättre undervisning, bättre lärare – men framför allt leder de till kollegialitet, kontakter och samverkan mellan ämneslärare både nationellt och internationellt.

Ytterligare en viktig funktion hos ämnesföreningarna är att vi kan lyfta specifika och smala utmaningar och perspektiv som kan ha avgörande betydelse för elevernas inlärning och framgång. Lärarprofessionen är inte bara ett yrke, utan många. Det är stor skillnad på att undervisa på lågstadiet eller på gymnasiet, på att undervisa i historia eller fysik. Fackförbund, politiker och tjänstemän kan inte ha inblick i de utmaningar, behov och utvecklingsmöjligheter som finns inom varje skolämne. Ingen ämnesundervisning är heller statisk. Språksyn och uttrycksformer förändras, vår kunskap om naturvetenskapliga fenomen förändras, ny kunskap om hjärnan, pedagogik och didaktik påverkar olika ämnen och undervisningssituationer på olika sätt.

Ska svensk skola bli framgångsrik måste lärare få mer makt över sin yrkesutveckling, tillgång till fler professionella forum och nätverk, mer samverkan och kollegialt lärande – inte mindre. Ämnesföreningarna har länge varit och bör fortsätta att vara en plattform för lärares ansvarstagande och professionella utveckling. Tillåts de förtvina kommer resultatet att bli sämre undervisning, mindre samverkan och mer toppstyrning, vilket vore förödande för skolans högre stadier.
Riv därför upp beslutet att stoppa stödet till ämnesföreningarna. Ge oss långsiktiga, hållbara förutsättningar att fortsätta att utföra vårt viktiga arbete för svensk skola. Professionsinitierad skolutveckling och samverkan bör få all tänkbar uppmuntran – inte denna dödsstöt.

Minna Panas - Biologilärarnas förening
Lena Hedenbratt - Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia
Françoise Sule - Fransklärarföreningen
Helena Sjöberg - Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen
Annika Lindskog - Föreningen Lärare i Religionskunskap
Johan Ceder - Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Karin Wakeham - Geografilärarnas riksförening
David Ludvigsson - Historielärarnas förening
Inger Andersson - Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
Kristina Stenborg - Musiklärarnas Riksförening
Jilda Sürüp - Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk
Helena von Schantz - Språklärarnas riksförbund
Nils Larsson - Svensklärarföreningen
Per Berggren - Sveriges Matematiklärarförening
Pehr Palm - Sveriges Turismutbildningar

Fotnot: Länk till den utredning vi refererar till: http://www.oecd.org/sweden/sweden-should-urgently-reform-its-school-system-to-improve-quality-and-equity.htm

Läs hela inlägget »
Etiketter: debatt mr i media
MR kommer att vara  på Skolforum tisdagen den 1 november. Du kommer ha möjlighet att träffa flera av medlemmarna i styrelsen.  Ta gärna kontakt med oss
för att diskutera viktiga musiklärarfrågor.


 


Länk till biljettköp (man måste ha köpt biljett till Skolforum innan man kan boka plats i programmet): http://invitepeople.com/events/10395
 
Musiklärarprogrammet - för att boka plats
http://invitepeople.com/public/seminars/4976
 
Artikel om bl a musiklärarprogrammet: 
http://www.skolforum.com/aktuellt/estetiska-amnen-i-specialprogram
 
Artikel om Makerspace (där uppgiften är att skapa musik):
 http://www.skolforum.com/aktuellt/makerspace-forum-digitala-laromedel-och-forum-larmiljoer---tre-spannande-platser-att-testa-inspireras-och-lara-nytt-pa

(OBS! Workshops på Makerspace är ännu inte publicerade, men göra det i början av juni)
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning
Jobbar du med musik på gymnasiet? Vi behöver dina tankar och åsikter!

Under läsåret 2014/2015 genomförde föreningen en enkät till alla musiklärare. Vi fick över 900 svar!! Vi har fått ett bra underlag som på ett tydligt sätt visat hur situationen för musikämnet och dig som musiklärare är i landet.  Detta  har vi kunnat använda bl a vid kontakter med olika beslutsfattare
och som underlag för bl a debattartiklar.
I både vår tidning ”Musikläraren” och på vår hemsida kommer du få  möjlighet att ta del av resultatet.
 
 
Klicka på länken för att komma till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/MRgymnasieenkat
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: gymnasium enkät
Välkommen till  en ny konferens för er musiklärare. "Musik och samhälle". Årets temat är musik och elektricitet.

Datum: 6-7 oktober.
Plats LUX Lunds universitet.
Länk till anmälan och mer info:
http://www.kultur.lu.se/forskning/konferenser/musik-och-samhalle/
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv