Nytt undervisningsråd

Som säkert många av Musiklärarens läsare känner till så har ”vi” sedan augusti 2018 ett nytt under-visningsråd i musik, Camilla Gölstam. Vi bestämmer oss för att kontakta Camilla. Vi pratar med henne i mitten av mars 2019. Utöver sitt arbete som under-visningsråd hinner Camilla också med att leda en vuxenkör i Vallentuna och Täbys spelmansgilles barn- och familjeverksamhet. Det har nu gått
nästan ett halvår sedan Camilla tillträdde som undervisningsråd.  Musikläraren väljer att referera hela samtalet.


– Hur går det?
– Det går bra och vi håller som bäst på med kursplanerevidering och det är ett
intensivt arbete.

– Hur hamnade du på Skolverket?
– Jag har alltid varit intresserad av undervisningsfrågor och metodik. Jag har jobbat länge i skolan, som musiklärare och rytmiklärare. När jag slutade Musikhögskolan 1997 i Stock-holm och började arbeta som lärare hamnade jag rätt snart tillbaka på Musikhögskolan som metodik- och didaktikärare. I början arbetade jag parallellt i skolan och på högskolan. Det känns som man alltid är i centrum när man arbetar i de två skolformerna, på något sätt. Att vara tillsammans med verksamma lärare, skolor, samtidigt som man har forskare och metodiklärare som kollegor, känns oerhört stimulerande.

– Vad gör du för tillfället?
– Ja, det är ju själva kursplanerevideringen vi håller på med och det tar all tid...

– Vad har ni för tidsplan... vad händer framöver?
– Såsom tidsplanen nu ligger så skall det vara körklart 2020, men med tanke på den
regeringsbildning vi har nu, så kan det ju hända saker, vi får se...

– Vad tror du i stora drag att den största förändringen kommer bli för musikämnet?
– Vad skall man säga? Det är uppkonstruerat i stora drag vad som skall gälla för kurs-planerna i alla ämnena; det finns i regeringsuppdraget; kunskapskraven skall bli mindre omfattande, det centrala innehållet skall minska i omfång, innehållet skall ses över. Vi skall titta på vad man kan stryka när det gäller fakta- och förmågadelarna. Man kan fråga sig vad som egentligen är fakta och vad som är förmågor, kunskaper om, det finns flera olika varianter att visa sina förmågor. Vi har i de diskussioner vi hittills haft med referens- gruppen i musik inte sett någon anledning att ändra i något av förmåga begreppen. Musiklärarna har ju trots allt varit rätt nöjda med just detta, vad jag förstår.

– På tal om detta så pratade vi vid ett annat tillfälle om MR:s möjligheter att bli formell remissinstans vad gäller kursplanerevideringen?
– Jag har pratat med min projektledare för kursplaneprojektet om detta och vi ser väl ingen anledningen till varför ni inte skulle kunna vara remissinstans liksom andra musikföreningar. Jag hör av mig senare i frågan.

– Du nämnde tidigare att du har en referensgrupp. Vilka sitter med i denna grupp? Är namnen officiella?
– Bra fråga. Jag har glömt att meddela dig detta och jag tror att det är officiellt. Det är i vilket fall helst fyra musikpedagogiska forskare och tre musiklärare som arbetar på tre olika stadier.

– Hur går arbetet till?
– Arbetet går till så att vi har ett antal arbetsmöten, där vi pratar med forskarna....
Vi skriver då texterna tillsammans. Sedan blir musiklärarna inkopplade. Därefter kommer vi ha en gemensam dag. I mitten av maj kommer allmänheten att kunna gå in och lämna sina kommenterar. De tre forskarna och musiklärarna är direkt knutna till mig och vi är självklart väldigt intresserade av att få det så bra som möjligt. Sedan får vi se vad som behövs kom-
pletteras till hösten.

– Musiklärarnas Riksförening blev kontaktade av Kulturnyheterna på SVT och uppmanades att summera dagens situation för musiklärare. Vi anvisade några musiklärare. Kort så
pekade vi på bristen på behöriga musiklärare, för stora undervisningsgrupper och för många elever att undervisa varje vecka. Du såg kanske programmet? Vad har du får kommentarer?
– Det är fruktansvärt oroande, jag kommer ju direkt från verksamheten, jag vet ju precis, alla är medvetna om verkligheten, högskolorna är medvetna om förhållandena också. Vi måste komma ihåg att kursplanen är en förordning, ett lagdokument, som en rektor egentligen inte kan krångla sig ur. På varje skola skall det finnas digitala verktyg, det skall finns flera instrument, kursplanen är ett bindande dokument, en lagtext som stipulerar vad
eleverna skall göra.

– Många musiklärare är obehöriga och det är få som går musiklärarutbildningen mot grundskolan?
– Ja, jag är medveten om detta. Men alla vill gå en lång utbildning, men samtidigt kanske de inte är så medvetna om vad den ger behörighet till, kanske?

– Vad tror du? Kommer det bli en reglering av undervisningsformen, fler timmar? Vågar du spekulera?
– Jag vet inte om jag utifrån min position som myndighetsperson skall spekulera
om detta.... Men nu är ju debatten igång, det är väl ett bra tillfälle att rida på denna våg. Så här ser läget ut. Det händer mycket saker som är väldigt positivt. Jag var till exempel med på en konferens, Nordiskt Nätverk för musikpedagogisk forskning, och det är glädjande att det är så många som nu forskar om musik och vilken betydelse musiken har för den växande människan. Vad musik har för betydelse för lärandet, jag har svårt att se att de som bestämmer kan bortse från dessa fakta.

– Vi skrev i vår tidning Musikläraren för ett tag sedan att forskare i musik sällan ger sig in i skoldebatten?

– Skoldebatten... ja, jag har faktiskt blivit lite desillusionerad sedan jag kom till Skolverket. Det är faktiskt så att tidningarna inte tar in det som vi kanske vill att de skall skriva om... Därför skulle jag kunna tänka mig att det vore väldigt bra om lärare skriver artiklar och insändare om musiken i skolan.... Men det är inte alltid så lätt att få med artiklar i tidning-
ar, som sagt.

– Vad hoppas du komma åstadkomma som undervisningsråd i musik?
– Dels handlar det ju om att ha koll på de styrdokument som gäller, sedan är det
väsentligt att jag faktiskt är där, nätverkandet är betydelsefullt, att hjälpa till att få människor att träffas.

– Undervisningsråd är ju av hävd rätt anonyma, musiklärare vet inte vad ett undervisnings-råd gör eller vem det är?
– Jag är ju relativt ny på jobbet... och jag vet faktiskt inte riktigt, jag är en del av ett större maskineri, lärare kan ringa till oss och får hjälp med mycket. Skolverket finns till för lärare, skolledare och föräldrar och barn... Uppmana musiklärare att ringa till mig om de behöver stöd och information.

– Är du med i FB-gruppen Musiklärarna? Det har varit en debatt där, om att dagens musikundervisning är föråldrad och att musiklärare använder för lite av de digitala möjligheterna?

– Ja, jag är med FB-gruppen Musiklärarna. Kursplanen, som sådan, är ju skriven efter att du skall kunna använda digitala verktyg, och om man tittar på den nya granskningen från Skolinspektion så visar ju den att musikundervisningen har blivit mer och mer digital, men det är klart, det kanske finns lärare som ligger trettio år efter sin tid, men som sagt, det
står ju i kursplanen.... Sedan måste jag säga, att om det är någon lärarkategori som verkligen är ”på” och besitter en väldigt stor nyfikenhet och vill lära sig om ny teknik så är det musiklärargruppen, det tycker jag absolut...

– Vad säger du om kulturskolan och samverkan mellan kulturskolan och ungdomsskolan.?
– Jag är själv en produkt av kulturskolan, och den fyller en vansinnigt viktig funktion, grundskolan fyller en annan funktion, att alla skall få, liksom, utifrån ett demokrati-perspektiv, tillgång till musik. Att arbeta som musiklärare måste samtidigt innebära att ha en dräglig arbetssituation, att du har ett kollegium som du kan vara en del av, att vara musiklärare på många skolor är knappast en idealisk arbetssituation...

– Vad anser du om att den frivilliga kulturskolan ansvarar för den obligatoriska musik-undervisningen i många kommuner?
– Jag kan inte riktigt säga något om detta... det handlar om hur huvudmannen väljer att organisera sig. Det är ju ett sätt att lösa problem.

– Vad tycker du att musiklärare skall göra rent praktiskt, hur skall de agera för att förbättra sin arbetsmiljö, många lärare har det jobbigt?
– Jag har haft förmånen att få fortbilda många musiklärare, jag har mött mängder av lärare som är ambitiösa, som verkligen vill lära sig nya saker, som är så hängivna i sin yrkesroll, så engagerade, trots att man arbetar under omständigheter som kan vara mycket jobbiga, och det är jag faktiskt stolt över, att det finns så många hängivna musiklärare. Och återigen, man skall komma ihåg att kursplanen är lag.
Sedan är jag övertygad om att det är bra att man knyter sig till föreningar som MR, och försöker påverka, att man skapar nätverk, det är många musiklärare, som är ensamma... men survivers. Det ligger i musiklärarmentaliteten, vad skall jag säga, musiklärare är tåliga individer, för att det skall funka, så måste man ligga i, man måste förbereda sig... De står ut och de har stått ut länge...

– En sista fråga: Finns musikämnet kvar om tjugo år?
-Musiken kommer före språket och det handlar främst om kroppsspråket. Forskningen och särskilt hjärnforskningen håller idag på att komma i kapp. Det finns inte chans att musikämnet försvinner...

Etiketter: intervju skolverket