Årsmöte 2019

Etiketter: årsmöte

Årsmöte den 30 mars, 2019 i Göteborg, Högskolan för scen och musik

Föredragningslista:

1.    Årsmötets öppnande.
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Fastställande av röstlängd.
4.    Val av två justeringspersoner att
jämte ordförande justera protokollet.
5.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
6.    Fastställande av föredragningslista.
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.    Revisionsberättelse.
9.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.    Musiklärarnas Riksförenings kommande verksamhet, verksamhetsplan.
12.       Fastställande av medlemsavgift för
kalenderåret 2020.
13.       Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
14.       Förberedande information från styrelsen inför val
15.       Val av föreningens ordförande, vice ordförande
samt övriga.
16.       Val av två revisorer och en revisorssuppleant/valberedningen.
17.    Val av valberedning, bestående av tre personer varav en sammankallande.
18.    Övriga frågor.
    a  Information om Musiklärarens digitalisering. P.g.a vikande medlemsantal ser styrelsen     det som nödvändigt att delvis sluta distribuera tidningen i pappersform och delvis reklamfinansiera hemsidan.
    b Information om bidrag från Skolverket för MR.s fortsatta verksamhet.
    c För utökad samverkan med fackliga organisationer samt samarbete med andra aktörer på nätet (ex. Musiklärarportalen och Musikrum Rickard)
            d Söktrycket på våra musiklärarutbildningar.
            e Angående fortsatt medlemsrekrytering.
19.    Årsmötets avslutning.