Årsmöte 2018

MR:s årsmöte
2018 lör-dagen 14 april
13.00 på Högskolan för Scen och Musik, Artisten i Göteborg.


Anmäl dig till årsmötet. MR bjuder på förtäring:
kristina.maria.stenborg@telia.com
torbjorn.agerberg@hsm.gu.se
Väl mött 14 april ! Ta tillvara på denna unika möjlighet att kunna diskutera med kolleger!


Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Musiklärarnas Riksförening
lördagen 14 april 2018, Artisten, Göteborg
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av föreningens ordförande, fyra styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, bestående av tre personer varav en sammankallande.
15. Motioner.
16. Musiklärarnas Riksförenings kommande verksamhet, verksamhetsplan. Se: Vad
händer med MR i framtiden?
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutning.
Kristina Stenborg, ordförande
 
 
Skriv en motion
före 7 april och
skicka till:
kristina.maria.stenborg@telia.com
Etiketter: årsmöte