Årsmöte 2015

Musiklärarnas Riksförenings årsmöte 2015 hölls den 15 mars i Göteborg.
Förutom sedvanliga ärenden som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
och val av styrelse kom många frågor och idéer upp på årsmötet.

Några axplock från vad som diskuterades:
• MR arbetar ständigt för att stärka musiklärarnas status på arbetsmarknaden men MR
behöver bli tydligare vad gäller information till medlemmarna. Diskuterades olika möjligheter
att sprida information om MR:s verksamhet. Beslutades att MR aktivt måste agera även på
Facebook och Twitter.

• Konstaterades att ansökningarna till lärarutbildningen i musik mot grundskolans 1 - 6 fortvarande
är skrämmande lågt. Enligt uppgift är det enbart ett fåtal studenter i hela landet som
går denna utbildning innevarande år. MR uppmanas att kontakta utbildningsdepartementet i
frågan.

• Diskuterades lärarlegitimationen. Handläggningstiden är skrämmande lång; mellan sex och
nio månader får man vänta... och en del lärare får legitimation i musik, trots ringa eller ingen
utbildning i ämnet alls!

• Föreningens hemsida, www.mrmusik.nu är i ständig utveckling och är mycket informationsrik
och besöks av alltfler lärare.

• Konstaterades att inga motioner inkommit. Årsmötet beklagade att medlemmarna inte ”i
någon utsträckning alls” verkar vilja påverka föreningens verksamhet. Detta är dock en sanning
med modifikation, uppslyste ordföranden, då föreningen via e-post ofta erhåller förslag
till förändring och frågor gällande föreningens verksamhet.

• Den nationella ämnesutvärderingen i musik kommer att presentera sitt resultat i början av
september 2015.

• Skolverkets bedömningsstöd. Konstaterades att det är nästintill omöjligt att informera sig
om bedömningsstöd för år 6 och år 9. Man måste exempelvis vara registrerad som lärare i musik
i åk 9 för att få tillgång till bedömningsstödet. En gymnasielärare har således ej möjlighet
att studera stödmaterialet oavsett ämne! MR kontaktar Skolverket!

• Valdes Kristina Stenborg till ordförande för ytterligare en period. Till styrelseledamöter
valdes Sven Rydgård, Torbjörn Agerberg, Katarina Landerstedt och Rune Fredriksson. Till
suppleanter valdes Charlotte Zetterström och Malin Olah.
Etiketter: årsmöte